[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24 av 25; kap. 70]

[1] Jo, många judar kommer också att tro på Mig, och många tror redan, men det tar inte lång tid innan ett stort antal bland dem kommer att framträda, och var och en av dem skriva och förkunna ett annat evangelium om Mig, såsom redan är fallet på många ställen, genom vilka det då kommer att finnas många falska Kristusgestalter . Därför kommer dessa falska spridare av min lära att säga till deras lärjungar: ”Se, här är den sanna Kristus, och jag kan veta eftersom jag var Hans ögonvittne. ”Och en annan kommer att hävda samma sak om sin Kristus.

[2]

 Och på detta sätt kommer dessa falska profeter också snart att orsaka stor förvirring bland hedningarna, för det första eftersom de som judar lättare blir betrodda än hedningarna som uppväcks av Mig, och under uttrycket ”i mitt namn” kommer de också att utföra falska underverk och tecken. Därmed kommer de att förföra många människor och övertyga dem om sina falska Kristus.

[3]

 Jag säger detta till er nu, så att ni vet när ni kommer att möta sådana falska profeter, ni kommer då inte att tro vad de lär ut, utan kommer att vittna emot dem i Mitt namn och varna folket mot dem och straffa de falska profeterna för att avhålla dem från att sprida min lära.[4]

 Om ni blir ljumma i dessa aktiviteter blir ni som saltet som har blivit kraftlöst och värdelöst. Och om saltet har blivit kraftlöst och värdelöst, med vad ska vi då göra maten smakfull? Så lär folk att de speciellt bör ge akt på de falska profeterna och varken tro på deras ord eller deras under.[5]

 Men ni själva bör inte vara oense, varken i ord eller i gärningar, utan ge folket den fullständiga sanningen som aldrig motsäger sig själv, precis så som ni har fått den och sett den från Mig. För om ni blir oense bland varandra, och den ena säger detta och den andra något annat, så kommer ni själva att så fröet till missämjans katastrof i min lära och därmed kommer ni inte att kunna glädjas över mycket lovord och belöning från Mig. Men man kommer mestadels att känna igen er som mina sanna lärjungar om ni älskar varandra såsom jag också alltid älskat er, och om ni aldrig sjunker ned i tvister och gräl, vilket snart kommer att vara fallet med de falska profeterna. Då kommer den som förkunnade den falska Kristus att förfölja den andre med förbannelser och fördömelser genom vilken Min lära, som jag gav er kommer att brytas sönder i småbitar, vilket också snart kommer att hända med Jerusalem och andra städer där ingen sten kommer att lämnas kvar på någon annan.[6]

 Men jag vet hur jag bevarar Min lära helt ren till tidens ände. Men ve alla anti-krist gestalter under tidens gång. De kommer inte att kunna genomföra sina ondskefulla rutiner mycket längre än judarna gjorde emot Mig sedan Mose tid upp till Min tid nu, och jag kommer att hemsöka dem med en världslig dom som blir ännu värre än den vid tiden för Noak, Sodom och Gomorra och många andra städer och nationer fram till denna tid.[7]

 Men Jag kommer oavbrutet att bli hos mina följeslagare till tidens ände och kommer till dem på olika sätt, ena gången här och andra gånger där, och Jag Själv kommer att vara deras lärare i allting, ty vid den tiden kommer jag också att komma som en ljusblixt som lyser upp från öst till väst och som lyser upp allt det är dunkelt och mörkt på jorden.[8]

 Se, det starka ljuset från det blixtnedslaget kommer att tillintetgöra dem, nämligen motståndarna, precis som ljuset från ett blixtnedslag dödar krabborna när det lyser på dem. Det finns en likhet mellan djur och människor som, liksom israeliterna, undviker att gå vidare i Mitt ljus och ständigt längtar efter det mörka Egyptens fulla köttgrytor. Därför har en krabba, som oftare återfinns i Egypten, också den egenskapen att den brukar föredra att söka efter mat i gyttjan. Och när den från tid till annan av misstag kryper emot ljuset, så gör den snabbt en bakåtgående rörelse och letar efter sin dunkla gyttja igen.[9]

 Berätta för mig, är inte de nuvarande judarna i det förlovade landet exakt desamma som de israeliter som Moses befriade ifrån Egypten och som, istället för att gå framåt i öknen för att nå den förlovade landet, bara ville ha tillbaka sina egyptiska köttgrytor och som därför beskyllde Moses för att leda dem ut från Egypten där de

hade det så bra? Kan inte sådana personer jämföras med de fula djur i gyttjan som inte kan stå ut med ljuset från blixten och ständigt rör sig bakåt istället för att gå vidare för att söka efter maten?[10]

 Det var därför jag sörjde för och bestämde mig för deras slutliga dom att de slutligen alla skulle dö av elden och ljuset från Mitt blixtnedslag.[11]

 Och så kommer det att uppfyllas som jag redan berättat för er vid något tillfälle, nämligen att jag slutligen kommer att låta jorden renas från sin smuts av elden.[12] 

Jag tror att jag med detta mer än väl har visat för er skälet till att judarnas ljus kommer att tas ifrån dem och ges till hedningarna.[13]

 Judarna som sådana kommer att fortsätta att finnas bland hedningarna i alla länder på jorden, och de kommer fortfarande att hoppas på en Messias, som dock inte kommer att komma mera. Därefter kommer de ständigt att se ut som djur, som hundar, eftersom en hund alltid återvänder till det som han har spottat ut, och en gris till gyttjepölen, i vilken han har badat och smutsat ner sig. [14]

 Det tredubbla skynket framför Mose ansikte kommer att hänga framför deras ögon eftersom de inte kan stå ut med Himlens klara ljus och därför aldrig kommer att förnimma eller förstå den innersta betydelsen av Moses och profeternas skrifter. [15]

 Är ni nu nöjda med denna Min välgrundade förklaring ?”

[16] Lärjungen Johannes sade:

” Herre och Mästare, jag måste vara nöjd med detta, ty jag kan mycket tydligt se att just så här är det och så kommer det att bli i framtiden också, som Du mycket klart har uppenbarat för oss alla.

 [17] Åh, vem kan förändra det när människor missbrukar sin fria vilja så mycket och föredrar att ledas runt i djävulens koppel och bli bedragna istället för att följa Dina råd för att lyfta dem mot all frihet och ge dem evigt liv i Ditt kungarike. 

[18] Jag hoppas bara att Du, Herre och Mästare, fortfarande kommer att ha många möjligheter i beredskap för att – under tidernas tiders gång – från krabborna låta människor uppstå som erkänner dig. Ty du lät dem inte komma till denna värld för att låta dem förbli krabbor för evigt vad gäller deras själar? ”[19] 

Jag sade:” Det som är förbehållet de långliga tiderna i framtiden ligger fördolt i Min kärleks och visdoms förordning. Men det kommer ändå att ta lång tid innan ljuset från den sista solen släcks. Människorna kommer att se många stjärnor släckas på himlen och återigen se andra ta deras plats, men de faktiska krabborna kommer därför inte att ha förlorat så mycket av sitt ruskiga utseende. Men för Mig är 1,000 jordiska år som ett ögonblick. Det som inte kan åstadkommas på lång tid, kan kanske åstadkommas i en nästa tidsperiod eller på en 1000 års period. [20]

 Den som vill bli hjälpt kommer också att bli hjälpt snart. Men den, som vill fortsätta i sin envishet, låt honom framhärda så länge han vill. Och om han vill fortsätta med detta för evigt, är han också fri att göra det. Ty även jordens inre materiella kropp, liksom de oändligt många andra himmelska kropparna, behöver sin näring för att existera, och det kommer att ta en förskräckligt lång tid innan en atom från jordens inre kommer att nå ytan igen. [21]

 Fast ni förstår inte vad jag vill säga med detta: Den förlorade sonen är redan på väg tillbaka, men nästan oändligt långa tider kommer fortfarande att vara nödvändiga innan han helt kommer att komma tillbaka till Faderns gamla hus. [22]

 I liten skala är varje syndare som en förlorad son, och hans sannfärdiga återkomst kommer att skapa större glädje än 99 rättfärdiga, som inte behöver botgöring. [23]

 Men de ord som jag talar till er är inte bara för denna jord utan på motsvarande sätt för hela oändligheten, ty mina ord är inte mänskliga ord utan Guds ord, och de hörs också av de otaliga myriader av änglar och bärs från ena ändan av mina oändligt många skapelser till den andra, och de kommer att få effekt. [24]

 Detta förstår ni inte heller, men när ni återföds i anden kommer ni också att kunna se in i Min nåds ändlösa djup. Var nöjda för ögonblicket med vad ni nu hörde, ty i denna värld kommer Jag inte ofta att mera säga liknande saker som de Jag nu berättade för er. Så behåll detta bland och inom er själva tills tiden är inne för er inre upplysning, varefter ni också kommer att kunna prata med människor som förstår och är upplysta om allt ni hört från Mig. Men behåll det för er själva för dem som inte förstår och kasta inte Mina pärlor som föda till grisarna. ”[25]

 Lärljungarna behöll detta för sig själva, gav akt på det när de delade med sig av Min undervisning och avslöjade inte många andra saker om Mig, särskilt inte till judarna, frånsett i synnerhet Mitt lidande och död och Min återuppståndelse, och att Jag sålunda verkligen var Messias. Men till och med om dessa sista händelser var de inte helt överens med varandra. Detta blev klart redan när vid kvinnornas nyheter om min återuppståndelse, nämligen Magdalenas, några av mina lärjungar trodde, men andra inte och tog kvinnornas uttalande för en fabel, tills jag personligen framträdde inför dem, och det var fortfarande svårt att fullständigt övertyga dem om att jag hade uppstått. Vid detta tillfälle sade jag till lärjungarna att de speciellt bör vara uppmärksamma på motsättningar mellan varandra. Men med och bland dem var det samma sak som med andra människor: deras ande var villig men deras kött var svagt.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net