[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 16 av 25; kap. 73]

[1] Nikodemus sade:

 ”Herre och mästare, jag förstår detta nu och tackar så innerligt för denna Din så mycket viktiga undervisning. Men eftersom du har förklarat för oss de två fenomenen, skulle jag vilja be Dig att också förklara det tredje för oss; ty det måste finnas något viktigt dolt bakom detta.”[2] 

Jag sade: ”Jo, jo, jag kommer visst att ge dig lite inblick i det tredje fenomenet; men du kommer inte att förstå särskilt mycket; eftersom vad den avlägsna framtiden kommer att ha i sitt sköte, kommer du endast att förstå klarare, när du har återfötts i anden.

Icke desto mindre kommer jag att berätta något om det, så lyssna därför ![3] 

Ljuskolonnen som återvänder från himlen tillbaka till jorden är Jag i Mitt levande ords ande, som jag i framtiden kommer att lägga i hjärtat på dem som kommer att älska Mig och hålla Min bud; Jag kommer Själv till dem och ska uppenbara Mig för dem. Och sålunda kommer de ånyo att bli undervisade av Gud.[4] 

Ljuspelarens uppdelning i otaligt många delar betyder röjandet av alla Mina ord och lärors inre andliga mening, som jag har givit till mänskligheten sedan mänsklighetens begynnelse genom de antika patriarkernas, profeternas och siares munnar och nu genom Mig själv.[5] 

Från dessa många åtskilda avslöjanden om Guds ords inre, andliga mening, kommer först då den sanna och underbara läran om ljuset och livet att utvecklas, och denna lära kommer då att bli det underbara och nya Jerusalem, som kommer ned från himlen till folket. Och de som kommer att vara och bo i den nya läran, kommer att gå omkring i det nya Jerusalem och leva där för alltid. Och deras salighet kommer aldrig att få ett slut och vara utan gräns. Ty Jag Själv kommer att vara med dem, och de kommer att uppleva all Min kärleks, visdoms och allsmäktighets prakt.[6] 

Men från förintelsen av den här gamla staden Jerusalem tills tiden för Guds nya stad på jorden, kommer det bara att råda mycket liten klarhet bland människorna på jorden; eftersom det snart kommer att komma många falska profeter och präster som utför falska under i Mitt namn som vilseleder folk och förblindar dem, ja Antikrist kommer att göra sådana saker med hjälp av jordens kungar, så att även mina utvalda, om jag skulle tillåta det, kan lockas att böja knä för den nye Baal. Men jag kommer återigen att låta människorna utstå stora svårigheter, såsom det aldrig tidigare varit. Då kommer Baal att störtas precis som Babels stora sköka och i många människors hjärtan kommer ljuset från livets Ord att komma och lyfta upp och befria de förtryckta och plågade, och alla kommer att fröjda sig i det nya ljuset och lovprisa Mitt namn.[7] 

Under denna tid kommer folket ofta att ha kontakt med Mina himlars rena andar, och dessa kommer att bli deras lärare och undervisa dem om alla hemligheter i Guds eviga liv, som visades dig i det tredje fenomenet, där du såg människor komma och gå genom de tolv portarna.[8] 

Men de tolv grindarna antyder inte längre att den nya staden är byggd av Israels tolv stammar, utan av Min läras tolv huvudprinciper, som finns inneslutna i tio Guds

bud av Moses och Mina två nya bud av kärlek: eftersom de är de portar genom vilka framtida människor kommer in i Guds nya stad full av ljus och liv.[9] 

Endast de, som håller dessa Mina bud, kommer in i staden, och ljuset och livet kommer att ges till honom; men de som inte håller buden kommer inte ha det tillträde till denna nya stad. Likaledes betecknar de tolv typerna av ädelstenar, med vilka muren runt den stora staden byggdes, samma tolv bud.[10] 

Dessa tolv budord är således inte bara inträdesportarna till ljuset och livet för folket, utan de är också deras oförstörbara hägn och skydd som helvetets makter

eller den materiella världsligheten aldrig kommer att kunna besegra och förstöra.[11] 

Samtidigt har du märkt i fenomenet, hur murens stenar gav ett starkt ljus i alla sina färger. Detta betyder att de tolv budord som givits dig, innehåller alla grader av den gudomliga visdomen, och därför kan en person bara nå fulländad visdom genom att följa de tolv budorden. Ty i budorden finns all Guds visdom innefattad, och eftersom all Guds visdom innefattas däri, så är också all gudomlig kraft och styrka innefattad däri, och detta därför eftersom i dessa budord innefattas den allvisa och allsmäktiga viljan och därigenom den högsta friheten.[12] 

Den som sålunda gjorde Guds vilja till sin egen genom att följa budorden, har också upptagit den gudomliga makten och den gudomliga friheten och har nått tillståndet av Andens sanna återfödelse och är som ett sant Guds barn så perfekt som Fadern själv i himlen.[13] 

Och jag säger nu till er alla, att redan här på jorden bör sträva efter att bli så fullkomliga som Fadern i himlen är fullkomlig genom att följa budorden exakt, då kommer ni kunna göra större saker än jag har gjort nu. Och om ni har nått detta tillstånd, så kommer ni redan i förväg att vara medborgare i det nya Jerusalem. 

Detta är alltså betydelsen av det tredje fenomenet. – Har du alla väl hört och förstått det?”[14]

 På denna Min förklaring av det tredje fenomenet spärrade de upp ögonen och tänkte på det en stund men var inte helt säkra på hur väl de förstått denna sista förklaring.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net