[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 68]

[1] Nu sade alla igen:

 ”Herre och Mästare, allting, allting är sedan evigheten bara Din gärning och Din förtjänst. Vi människor är verkligen i alla avseenden ingenting jämfört med Dig. Bara Din kärlek och barmhärtighet gav oss vår existens och du vill till och med förhärliga oss för att bli barn som är jämbördiga med dig. Därför är vi i allt Din gärning och vår förträfflighet är endast Din förtjänst. Herre och mästare, tack lämna aldrig oss, för utan Dig är vi absolut ingenting. Vad skulle vi veta av oss själva  om andliga ting, om Dig och om Din allsmäktiga vilja? Och såsom vi är skyldiga dig allt, så kommer också våra avlägsna efterkommande att vara skyldiga Dig allt, om de någonsin kommer att besitta vår förståelse och vår rena tro. Men Du, herre och mästare, kommer att se till att de inte dras tillbaka alltför långt bort från ljuset som nu lyser så starkt.”[2] 

Jag sade: ”Såsom det varit tills nu, så kommer det också i framtiden att bli överlämnat till arbetarna på Mina åkrar och i Mina vingårdar. Det som då verkligen betyder någonting är hur de handskas med Min vilja som de kommer att känna till mycket väl, och det må ske på rätt eller fel sätt. Se därför till, efter Min kroppsliga separation från er, att det inte uppstår några gräl och meningsskiljaktigheter, för sådana  kommer verkligen att bli moder till Antikrist på denna jord. Jag säger detta till er på förhand nu, så att ni förhindrar det. I själva verket kommer ni att förhindra det, men om era lärjungar också kommer att göra det är en annan fråga, ty också deras fri vilja, liksom er måste respekteras.[3]

 Min lära ger er den fullaste frihet, och därför kan den inte förkunnas med svärdet och med det mörkaste slaveriets kedjor, eftersom människan också måste bli bekant med och ta emot det som hon med livets fullaste frihet kan och kommer att skaffa sig. Såsom jag har givit er allt detta gratis, så bör ni  också ge det gratis till dem som vill ha det från er.[4]

 Jag har inte heller tvingat någon av er, utan kallat er i full frihet: ”Den som vill, låt honom komma, lyssna, se och följa Mig.” Och ni har gjort detta av er fria vilja. Handla därför från och med nu på detta sätt i mitt Namn så kommer ni att vandra på rätt väg.[5]

 Men den som gör ett ”måste” av detta, kommer inte att vara min lärjunge, och på sin väg kommer han att stöta på stenblock, rev och törnen. Låt Mig för er alla vara ett gott och sant exempel. Vad skulle det kosta Mig för att i ett ögonblick med Min allsmäktighet tvinga alla människor på hela jorden att helt godta Min lära och Min vilja, såsom det också är möjligt för Mig att på ett ögonblick med ett ”måste” rista in den väg alla andra skapade varelser strängt måste följa enligt min vilja ? Men ger detta dem en självständig moralisk frihet i livet som gör dem lyckliga? Jag säger till er: nej, inte en enda en.[6]

 Ty en svag, mycket begränsad intelligens, med en liten gnista av Min eftertryckliga vilja enligt vilken den måste vara aktiv, är faktiskt något väldigt annorlunda än en gränslös inre medvetenhet kopplad till en upplyst tankeförmåga, ett klart förnuft och förutom det en fullständigt gränslös fri vilja till vilken jag aldrig gav Mina budord och Mitt faderliga råd med ett ”du måste” utan alltid det fria ”du bör”. Därför att alla budord som jag har givit till människan faktiskt aldrig varit lagar, utan bara råd som Min eviga kärlek och visdom givit för att befria människan. Med övertygelsen att de kunde ge mig en så mycket större vördnad har människan av alla dessa råd gjort lagar, som strängt måste följas, och att inte följa dem gav stöd åt tillfälliga och eviga straff.[7]

 Moses har själv lagt till många för att inspirera judarna till en djupare vördnad för Guds uppenbarade vilja, och andra gjorde samma sak. Och de nuvarande fariséerna har nu nått den högsta punkten inte bara av dumhet utan också av ondska, vilket med nödvändighet måste komma. Anledningen till att Judenheten nu är i en sådan obeskrivligt dålig situation är oundvikligen en följd av att folket har gjort tvingande lagar av Mina råd som gavs i all frihet. Och hur kan en tvingande lag gå ihop med den fria viljan och med människans lika fria, aldrig begränsade förnuft ?[8]

 Människans fria vilja kommer gladeligt och alltid att ta emot hennes förnufts klara ljus med största tacksamhet som en nåd från ovan, men en svårt tvingande lag kommer hon med sin vilja och i sitt sinne att förbanna. Varje människa som därför lyder under en lag av ett ”måste” är så gott som ständigt dömd, och följaktligen som om hon vore fördömd.[9]

 Sålunda, den som kommer att ge folket tvingande lagar i Mitt namn, kommer bara att ge dem det mödosamma oket och förbannelsens tunga belastning istället för Min välsignelse och kommer att göra dem till syndens och domens nya slavar.[10]

 Därför bör era omsorger om att sprida Mina budord vidare stå över allt annat, så att ni inte samtidigt lägger ett nytt ok på människornas axlar, som är tungt att bära, utan att ni befriar dem från det gamla oket.[11]

 När en person med ett fritt sinne känner igen och inser Min läras klara sanning och Min bästa faderliga vilja, kommer hon säkert själv med sin fria vilja att göra ett fritt ”måste” av detta och handla i enlighet med det. Och detta ensamt blir hans själs sanna välbefinnande. Men en påtvingad lag som påläggs honom kommer knappast någonsin eller alls aldrig att åstadkomma detta, ty för det första motsäger en påtvingad lag för människans fria vilja helt Min gudomliga ordning, och en sådan lag kommer bara att förmörka människan och aldrig upplysa henne. Och för det andra därför att de som inför tvingande lagar kommer omedelbart att tillskansa sig mera makt i framtiden och snart därefter kommer de att bli stolta, högfärdiga och arroganta. Från sin förmodat gudomliga myndighetsposition, inför vilken de troende ofta måste rysa och skälva mera än inför Gud själv, tillägger de till de rent gudomligt tillkännagivna föreskrifterna sina egna föreskrifter, som om detta vore den gudomliga viljan, som nyligen uppenbarats för dem, och de fäster större vikt vid att följa dessa än att följa de rent gudomliga budorden. [12]

 Ur detta följer mörk vidskepelse, avgudadyrkan, hat mot människor med olika trosuppfattningar, förföljelse, mord och de mest förödande krig. Människor motiverar detta utifrån allt slags dunkelt nonsens, så att de slutligen tänker och tror sig göra Gud en enastående tjänst när de begår de största försyndelser och brott mot sina medmänniskor av olika trosuppfattningar. Och endast de, som inför tvingande lagar, bär skulden för det.  [13]

 På den andra sidan i helvetet, som de här nitiskt tjänade, kommer de säkert därför att besätta de viktigaste platserna under de mest obarmhärtiga, tvingande lagar, ty i Min himmel råder endast den högsta frihet, men med detta också den högsta sammanhållning, åstadkommen av ren kärlek och största visdom. [14]

 Jag har nu sanningsenligt och öppet utvecklat och tydligt förklarat detta för er, och i frihet och utan det minsta inre tvång vet ni nu också vad ni bör ta hänsyn till när ni sprider mitt evangelium . Men om någon av er eller era lärljungar vill handla annorlunda, så kommer han faktiskt att vara varnad, men av denna anledning kommer det inte att finnas något inre tvång från Mig. Utan från de ruttna och dåliga frukterna kommer de bättre människorna snart att märka vilken slags mentalitet en senare lärjunge har. [15]

 Men för att jag informerar er om detta nu, får ni inte tro att jag avskaffar lagen som Moses gav, för den är faktiskt helt densamma som jag nu ger er tillbaka i sin ursprungliga renhet. Bara det gamla, rostiga ”måste” avskaffar jag och ger er den gamla fullständiga friheten tillbaka. Och arbetet med att rädda era själar från det mödosamma oket och domen och från den verkliga Satan – nattens och mörkrets prins som ni redan känner till – innebär för det mesta att ni från och med nu inte mera kommer att stå under någon tvingande lag i Mitt namn. [16]

 Eftersom jag nu ger er tillbaka den fulla friheten ur Mig själv, så gör likaledes i Mitt namn mot era bröder. Döp dem i Min eviga kärleks namn, som är Fadern, i namnet av Ordet, som är Faderns Son, som blivit kött och i hans Sannings Andes namn. Och genom detta, utplåna den gamla arvssynden hos dem som består av den nu väl kända förkastliga lagens ”måste”. Och jag frågar er nu om alla har förstått detta? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net