Endast den som simmar mot strömmen når källan

Etikett: Antikrist

Falska kristusgestalter, falska profeter och falska mirakler. Råd för lärljungarnas uppträdande.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24 av 25; kap. 70]

[1] Jo, många judar kommer också att tro på Mig, och många tror redan, men det tar inte lång tid innan ett stort antal bland dem kommer att framträda, och var och en av dem skriva och förkunna ett annat evangelium om Mig, såsom redan är fallet på många ställen, genom vilka det då kommer att finnas många falska Kristusgestalter . Därför kommer dessa falska spridare av min lära att säga till deras lärjungar: ”Se, här är den sanna Kristus, och jag kan veta eftersom jag var Hans ögonvittne. ”Och en annan kommer att hävda samma sak om sin Kristus.

[2]

 Och på detta sätt kommer dessa falska profeter också snart att orsaka stor förvirring bland hedningarna, för det första eftersom de som judar lättare blir betrodda än hedningarna som uppväcks av Mig, och under uttrycket ”i mitt namn” kommer de också att utföra falska underverk och tecken. Därmed kommer de att förföra många människor och övertyga dem om sina falska Kristus.

[3]

 Jag säger detta till er nu, så att ni vet när ni kommer att möta sådana falska profeter, ni kommer då inte att tro vad de lär ut, utan kommer att vittna emot dem i Mitt namn och varna folket mot dem och straffa de falska profeterna för att avhålla dem från att sprida min lära.[4]

 Om ni blir ljumma i dessa aktiviteter blir ni som saltet som har blivit kraftlöst och värdelöst. Och om saltet har blivit kraftlöst och värdelöst, med vad ska vi då göra maten smakfull? Så lär folk att de speciellt bör ge akt på de falska profeterna och varken tro på deras ord eller deras under.[5]

 Men ni själva bör inte vara oense, varken i ord eller i gärningar, utan ge folket den fullständiga sanningen som aldrig motsäger sig själv, precis så som ni har fått den och sett den från Mig. För om ni blir oense bland varandra, och den ena säger detta och den andra något annat, så kommer ni själva att så fröet till missämjans katastrof i min lära och därmed kommer ni inte att kunna glädjas över mycket lovord och belöning från Mig. Men man kommer mestadels att känna igen er som mina sanna lärjungar om ni älskar varandra såsom jag också alltid älskat er, och om ni aldrig sjunker ned i tvister och gräl, vilket snart kommer att vara fallet med de falska profeterna. Då kommer den som förkunnade den falska Kristus att förfölja den andre med förbannelser och fördömelser genom vilken Min lära, som jag gav er kommer att brytas sönder i småbitar, vilket också snart kommer att hända med Jerusalem och andra städer där ingen sten kommer att lämnas kvar på någon annan.[6]

 Men jag vet hur jag bevarar Min lära helt ren till tidens ände. Men ve alla anti-krist gestalter under tidens gång. De kommer inte att kunna genomföra sina ondskefulla rutiner mycket längre än judarna gjorde emot Mig sedan Mose tid upp till Min tid nu, och jag kommer att hemsöka dem med en världslig dom som blir ännu värre än den vid tiden för Noak, Sodom och Gomorra och många andra städer och nationer fram till denna tid.[7]

 Men Jag kommer oavbrutet att bli hos mina följeslagare till tidens ände och kommer till dem på olika sätt, ena gången här och andra gånger där, och Jag Själv kommer att vara deras lärare i allting, ty vid den tiden kommer jag också att komma som en ljusblixt som lyser upp från öst till väst och som lyser upp allt det är dunkelt och mörkt på jorden.[8]

 Se, det starka ljuset från det blixtnedslaget kommer att tillintetgöra dem, nämligen motståndarna, precis som ljuset från ett blixtnedslag dödar krabborna när det lyser på dem. Det finns en likhet mellan djur och människor som, liksom israeliterna, undviker att gå vidare i Mitt ljus och ständigt längtar efter det mörka Egyptens fulla köttgrytor. Därför har en krabba, som oftare återfinns i Egypten, också den egenskapen att den brukar föredra att söka efter mat i gyttjan. Och när den från tid till annan av misstag kryper emot ljuset, så gör den snabbt en bakåtgående rörelse och letar efter sin dunkla gyttja igen.[9]

 Berätta för mig, är inte de nuvarande judarna i det förlovade landet exakt desamma som de israeliter som Moses befriade ifrån Egypten och som, istället för att gå framåt i öknen för att nå den förlovade landet, bara ville ha tillbaka sina egyptiska köttgrytor och som därför beskyllde Moses för att leda dem ut från Egypten där de

hade det så bra? Kan inte sådana personer jämföras med de fula djur i gyttjan som inte kan stå ut med ljuset från blixten och ständigt rör sig bakåt istället för att gå vidare för att söka efter maten?[10]

 Det var därför jag sörjde för och bestämde mig för deras slutliga dom att de slutligen alla skulle dö av elden och ljuset från Mitt blixtnedslag.[11]

 Och så kommer det att uppfyllas som jag redan berättat för er vid något tillfälle, nämligen att jag slutligen kommer att låta jorden renas från sin smuts av elden.[12] 

Jag tror att jag med detta mer än väl har visat för er skälet till att judarnas ljus kommer att tas ifrån dem och ges till hedningarna.[13]

 Judarna som sådana kommer att fortsätta att finnas bland hedningarna i alla länder på jorden, och de kommer fortfarande att hoppas på en Messias, som dock inte kommer att komma mera. Därefter kommer de ständigt att se ut som djur, som hundar, eftersom en hund alltid återvänder till det som han har spottat ut, och en gris till gyttjepölen, i vilken han har badat och smutsat ner sig. [14]

 Det tredubbla skynket framför Mose ansikte kommer att hänga framför deras ögon eftersom de inte kan stå ut med Himlens klara ljus och därför aldrig kommer att förnimma eller förstå den innersta betydelsen av Moses och profeternas skrifter. [15]

 Är ni nu nöjda med denna Min välgrundade förklaring ?”

[16] Lärjungen Johannes sade:

” Herre och Mästare, jag måste vara nöjd med detta, ty jag kan mycket tydligt se att just så här är det och så kommer det att bli i framtiden också, som Du mycket klart har uppenbarat för oss alla.

 [17] Åh, vem kan förändra det när människor missbrukar sin fria vilja så mycket och föredrar att ledas runt i djävulens koppel och bli bedragna istället för att följa Dina råd för att lyfta dem mot all frihet och ge dem evigt liv i Ditt kungarike. 

[18] Jag hoppas bara att Du, Herre och Mästare, fortfarande kommer att ha många möjligheter i beredskap för att – under tidernas tiders gång – från krabborna låta människor uppstå som erkänner dig. Ty du lät dem inte komma till denna värld för att låta dem förbli krabbor för evigt vad gäller deras själar? ”[19] 

Jag sade:” Det som är förbehållet de långliga tiderna i framtiden ligger fördolt i Min kärleks och visdoms förordning. Men det kommer ändå att ta lång tid innan ljuset från den sista solen släcks. Människorna kommer att se många stjärnor släckas på himlen och återigen se andra ta deras plats, men de faktiska krabborna kommer därför inte att ha förlorat så mycket av sitt ruskiga utseende. Men för Mig är 1,000 jordiska år som ett ögonblick. Det som inte kan åstadkommas på lång tid, kan kanske åstadkommas i en nästa tidsperiod eller på en 1000 års period. [20]

 Den som vill bli hjälpt kommer också att bli hjälpt snart. Men den, som vill fortsätta i sin envishet, låt honom framhärda så länge han vill. Och om han vill fortsätta med detta för evigt, är han också fri att göra det. Ty även jordens inre materiella kropp, liksom de oändligt många andra himmelska kropparna, behöver sin näring för att existera, och det kommer att ta en förskräckligt lång tid innan en atom från jordens inre kommer att nå ytan igen. [21]

 Fast ni förstår inte vad jag vill säga med detta: Den förlorade sonen är redan på väg tillbaka, men nästan oändligt långa tider kommer fortfarande att vara nödvändiga innan han helt kommer att komma tillbaka till Faderns gamla hus. [22]

 I liten skala är varje syndare som en förlorad son, och hans sannfärdiga återkomst kommer att skapa större glädje än 99 rättfärdiga, som inte behöver botgöring. [23]

 Men de ord som jag talar till er är inte bara för denna jord utan på motsvarande sätt för hela oändligheten, ty mina ord är inte mänskliga ord utan Guds ord, och de hörs också av de otaliga myriader av änglar och bärs från ena ändan av mina oändligt många skapelser till den andra, och de kommer att få effekt. [24]

 Detta förstår ni inte heller, men när ni återföds i anden kommer ni också att kunna se in i Min nåds ändlösa djup. Var nöjda för ögonblicket med vad ni nu hörde, ty i denna värld kommer Jag inte ofta att mera säga liknande saker som de Jag nu berättade för er. Så behåll detta bland och inom er själva tills tiden är inne för er inre upplysning, varefter ni också kommer att kunna prata med människor som förstår och är upplysta om allt ni hört från Mig. Men behåll det för er själva för dem som inte förstår och kasta inte Mina pärlor som föda till grisarna. ”[25]

 Lärljungarna behöll detta för sig själva, gav akt på det när de delade med sig av Min undervisning och avslöjade inte många andra saker om Mig, särskilt inte till judarna, frånsett i synnerhet Mitt lidande och död och Min återuppståndelse, och att Jag sålunda verkligen var Messias. Men till och med om dessa sista händelser var de inte helt överens med varandra. Detta blev klart redan när vid kvinnornas nyheter om min återuppståndelse, nämligen Magdalenas, några av mina lärjungar trodde, men andra inte och tog kvinnornas uttalande för en fabel, tills jag personligen framträdde inför dem, och det var fortfarande svårt att fullständigt övertyga dem om att jag hade uppstått. Vid detta tillfälle sade jag till lärjungarna att de speciellt bör vara uppmärksamma på motsättningar mellan varandra. Men med och bland dem var det samma sak som med andra människor: deras ande var villig men deras kött var svagt.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om herrens kärlek till det judiska folket.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24; kap. 69]

[1] Jag sade: ”Min vän, nu talar och tänker du fortfarande som en blind man. Judarna var Guds utvalda folk, men uppförde de sig också så och förblev de det som de var kallade till sedan Abrahams tid? Utåt sett höll de sig till lagen på ett mycket spetsigt sätt och prisade Gud med sina läppar, medan deras hjärtan förblev känslolösa och långt ifrån Gud.

[2]

 Många gånger förmanades de av många profeters och andra visa lärares tal om hur de skulle bete sig mot Gud, men handlade de ens lite i enlighet med dessa förmaningar?

[3]

 De kämpade ständigt inbördes emot varandra och gick ut i krig för att skaffa sig åtråvärda världsliga ting. Jag bestraffade dem en gång för detta med den babyloniska fångenskapen genom den hedniska kungen Nebukadnessars svärd och jag lämnade dem där åt sitt öde i full vanära och nöd i hela 40 år på det att de skulle bättra sina liv. Ändå lämnade jag dem inte utan profeter och lärare.[4]

 När de bättrade sina liv igen, lät jag dem återvända till sitt land och på nytt bygga upp staden Jerusalem och templet. Och de blev återigen ett folk som det ryktades om.[5]

 Men när det gick dem väl igen, glömde de gradvis Mig, lyssnade inte på profeterna och lärarna utan förföljde dem och stenade flera av dem till döds.[6] 

När jag såg att det judiska folket återigen inte lyssnade på mina förmaningar, uppväckte jag romarna. Dessa kom med en mäktig krigsarmé, erövrade inte bara det förlovade landet utan dessutom stora delar av Asien, och de utnämnde stränga feodala kungar över judarna och även över andra nationer, men de lät dem behålla sina skrifter och religion.[7]

 Slutligen kom Jag nu Själv, reste flera gånger till Jerusalem, undervisade i templet och som Fader ville jag också beskydda folket – som en höna med sina kycklingar – under min kärleks, maktens och visdomens vingar. Men vad har Mitt framträdande, Min lära och Mina handlingar hittills uppnått? Ingenting, förutom att de hatar mig mer och mer för varje dag, förföljer mig i alla riktningar och vad anbelangar min kropp, så vill de på fullt allvar döda mig, vilket judarna också snart kommer att lyckas med, så att domen som är hotfullt framlagd för dem genom Skriften, kommer att uppfyllas för dem.[8]

 Den Gamla Förbundet kommer att upphöra att gälla, som profeten Daniel profeterade om och ett Nytt Förbund kommer att ingås i vilket också alla hedningar kommer att bli arvtagare till och innehavare av Guds rike, ty romarna har redan erövrat det förlovade landet en gång men förstörde inte någonting i det. Kort efter Mig kommer romarna att erövra det igen och kommer att förstöra det på ett sådant sätt att man i de många städerna – Jerusalem inte uteslutet – inte kommer att lämna en sten kvar på en annan, och en kort tid efter detta kommer man inte ens att kunna fastställa på vilken plats den eller den staden hade varit belägen.[9]

 Så när jag här sade att judarnas ljus kommer att tas bort och ges till hedningarna, är jag då orättvis? Eller också om ni beger er och omvänder alla judar till Mig, så att de tror på Mig, så kommer jag att avbryta den sista domen över dem, förnya det Gamla Förbundet och kommer från och med nu också att upprätthålla detta till tidens ände.[10]

 Men var försiktiga och se upp med hur det går för er med det åtagandet. Jag säger eder: Ännu mycket värre än det som hände med er lärare Johannes som i öknen predikade ånger för syndernas förlåtelse, men som  snart därefter kastades i fängelse av Herodes, som senare lät halshugga honom på begäran av den otrogna kvinnan Herodias.[11]

 Tror ni att ni kommer att få det bättre om ni nu skulle omvända de högfärdiga och stolta judarna i Mitt namn från deras synder och påvisa för dem deras många laster?[12]

 Om ni betraktar detta med ert förnuft med bara en liten gnista av ljus, kommer ni säkert att inse att måttet är rågat för detta folks synder, precis som måttet blev rågat för Hanochiternas synder vid tiden för Noah, varefter syndafloden kom, som svalde alla Guds fiender.[13]

 Eller är judarna i Jerusalem nu kanske Guds vänner om de inte har något annat i åtanke än att fånga in och döda Mig, Gud, deras Herre och Fader? Ska vi låta ett sådant folk leva?[14]

 Se, så här kan det inte vara för de många andra utvalda. Därför kommer jag att avsevärt förkorta tiden för Jerusalems och dess folks undergång och jag ska låta domen komma.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om ruinerna där det finns spöken.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 87]

[1] Min skribent och vän, i din fråga har du nämnt andar som är fruktansvärt aggressiva i gamla högborgar och på gårdar, och jag säger att det – särskilt i dessa tider – verkligen är så, men jag kan med detta också ge dig den fullständigaste försäkran om att dessa är absolut inga farliga andar, utan ofta utför mycket farliga och helt igenom onda människor sitt onda spel i samarbete med hedniska trollkarlar – även judiska före detta präster och avskedade esséer. Dessa människor har i sin tjänst all slags välbetalt slödder och genom rån, mord och alla slags andra sant djävulskt bedrägliga påhitt samlar de stora skatter. Och de gamla högborgarna med sina underjordiska tunnlar är för dem ytterligt lämpliga arbetsplatser för deras verksamhet.[2]

 När en intet ont anande person kommer i närheten av dessa riktigt helvetiska nästen, så kommer hans närvaro inte att tolereras, för att bedrägeriet inte skall komma upp i ljuset. Men genom sina onda knep skrämmer de honom så mycket att han själv blir den bästa beskyddaren och försvararen av ett sådant helvetiskt tillhåll, ty från mun till mun berättar han detta för tusen andra människor och alla tänker att detta är något fruktansvärt övernaturligt, och inte enda av dessa tusen vågar då någonsin komma i närheten av ett sådan sant helvetiskt tillhåll. Men som jag redan direkt anmärkte i början, låt bara en välbeväpnad romersk armé komma nära en sådan ökänd högborg av kusliga spöken, så kommer andarna inte att flytta, utan fly undan så fort de kan genom sina hemliga underjordiska tunnlar.[3]

 Jag säger er: i sådana fästen och gårdar som nämndes av er, har endast ett fåtal människosjälar blivit verkligt djävulska och de som redan för länge sedan lagt ner sina kroppar bor där. Det finns, emellertid, snarare ofta ett större antal människosjälar som fortfarande är kvar i köttet och lever sina mer än

djävulskt onda liv och vanligtvis är mycket värre än det absoluta djävlarna på den andra sidan. Jag tror att med denna förklaring detta nu är klart för er. Eller om ni fortfarande är i tvivel om någon annan sak, så låt oss få höra det.”

[4] Sedan steg den romerske Agricola fram igen och sade: 

”Aha, så är så det förhåller sig med sådana nästen? Det är bra att jag nu hört detta från det mest sanningsenliga vittnets mun. Jag kommer att veta hur man skall driva ut dessa slags kusliga spöken. Också hos oss i Europa känner jag till ett stort antal sådana ökända boningar och det kommer snart att bli ett slut med sådana andar av kött och blods verksamheter.”[5] 

Jag sade: ”Detta blir mycket svårare för er än vad som skulle bli fallet här i judarnas land, eftersom era inflytelserika hedniska präster är med särskilt intresse inblandade i det ondskefulla spelet. Så länge som Min lära, som nu har delgivits er, inte har gjort goda framsteg, finns det inte mycket som kan göras med våld mot de europeiska kusliga nästena. Men den bästa vägen att gå emot så extremt bedrägligt nonsens är den information som ni kan ge till folkets bättre del, eftersom när de en gång mycket väl förstår vad detta egentligen handlar om, så kommer slöddret snart att veta det också, och det är då den snabbaste och viktigaste metoden att driva bort sådana onda andar av kött och blod.[6]

 Den som vill fånga fåglar ska inte börja med att slå med klubbor direkt i buskarna, utan bör först breda ut näten och först därefter slå med klubborna i buskarna, då kommer många fåglar samtidigt att fånga sig själva i näten.[7]

 När vissa av en världslig regerings överordnade huvudmän också är alltför nära knutna till sitt bedrägliga prästadöme, så kan i den första hand öppet våld inte användas med framgång, men i ett senare skede det kan säkert väl användas.[8]

 Men här i judarnas land – nämligen i Galileen – har Jag själv förstört ett par sådana bedrägliga platser om vilka Cyrenius kommer att kunna berätta mer. Ändå finns det fortfarande några kvar, som jag snart ska ta hand om, precis som jag också har gjort med det vrickade avgudatemplet i Samosata vid

Eufrat.[9]

 Men med er i Europa, där det fortfarande finns en djup hedendom, finns det inget annat som ni kan göra mot en så kuslig verksamhet förutom det, som jag har antytt för er.[10]

 En dag kommer Europa till stor del att överträffa Asien i trosfrågor, men är nu i allmänhet fortfarande väldigt grovt och omoget, ty det är fortfarande alltför djupt inblandat i den mörkaste hedendom, vilket det, även efter många hundra år, inte kommer att kunna ge upp helt och hållet.

Ändå kommer det att finnas många, som befinner sig i den fullaste sanning i Mitt namn, men som också mer eller mindre kommer att förföljas av hedningarna. Någon gång kommer jag emellertid att  utfärda en stor dom över alla hedningar, oavsett vilken, och det kommer då också att bli det slutgiltiga dråpslaget mot alla hedningar. Men nu ska vi låta skribenten fortsätta att tala.[11]

 Berätta nu för mig, min författare och vän, vad du mera inte förstår. Ty som en äkta författare 

måste du också förstå Skriften helt och hållet och därför erbjuder jag dig och andra nu en möjlighet att ta emot mig rätt upplysning från Mig om allt som fortfarande är oklart för er alla. 

[12]Skribenten sa:

 ”Herre och Mästare, genom din godhet och ödmjukhet, har nu allt, som tycktes mig vara det viktigaste, redan klarats upp. Men eftersom du själv nu har nämnt den ytterligt stora domen över alla hedningar, skulle du fortfarande inte vilja peka ut den tidpunkt mera i detalj när det här kommer att hända. 

[13] Det är sant att även Daniel och Jesaja har pratat om det i dunkla bilder, och Du har själv förklarat två hela kapitel av Jesaja som hänvisade till det, liksom vissa av Jerusalems ruiner. Men Du har inte nämnt något speciellt om en viss tid. Eftersom vi nu redan har hört så många saker om Dig, skulle du inte vilja berätta om det för oss, mera specifikt om den sista domen över hela världens hedningar, liksom om vilken slags dom det kommer att bli och vilka tecken som kommer att förebåda den. Ty utan vissa varningar kommer du aldrig att framkalla en dom över folket.”[14] 

Jag sade:” Min kära författare och vän. Du har verkligen ställt dig en bra fråga, och jag kommer att svara på detta för er alla, men du får inte förväxla den tidens hedendom, som jag talade om, med hedendomen nu i denna tid. Templen för avgudadyrkan under denna tid kommer verkligen att ha förstörts för länge sedan, men i stället för dem kommer otaliga andra att byggas av Anti-Krist, och detta även i Mitt namn. Och deras präster kommer att låta sig hedras ofantligt mycket som mina ställföreträdare på jorden, och de kommer att anstränga sig för att samla ihop alla världsliga rikedomar. 

De kommer att göda sig själva, men folket kommer att vara i stor nöd andligt och materiellt. [15]

 Ty se, när den här hedendomen dominerar, så kommer snart domen att välla ut över Babylons nya sköka. Jag kommer att ge dig mer detaljer senare, men låt oss nu dricka lite mera vin.”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om herrens lagar.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 68]

[1] Nu sade alla igen:

 ”Herre och Mästare, allting, allting är sedan evigheten bara Din gärning och Din förtjänst. Vi människor är verkligen i alla avseenden ingenting jämfört med Dig. Bara Din kärlek och barmhärtighet gav oss vår existens och du vill till och med förhärliga oss för att bli barn som är jämbördiga med dig. Därför är vi i allt Din gärning och vår förträfflighet är endast Din förtjänst. Herre och mästare, tack lämna aldrig oss, för utan Dig är vi absolut ingenting. Vad skulle vi veta av oss själva  om andliga ting, om Dig och om Din allsmäktiga vilja? Och såsom vi är skyldiga dig allt, så kommer också våra avlägsna efterkommande att vara skyldiga Dig allt, om de någonsin kommer att besitta vår förståelse och vår rena tro. Men Du, herre och mästare, kommer att se till att de inte dras tillbaka alltför långt bort från ljuset som nu lyser så starkt.”[2] 

Jag sade: ”Såsom det varit tills nu, så kommer det också i framtiden att bli överlämnat till arbetarna på Mina åkrar och i Mina vingårdar. Det som då verkligen betyder någonting är hur de handskas med Min vilja som de kommer att känna till mycket väl, och det må ske på rätt eller fel sätt. Se därför till, efter Min kroppsliga separation från er, att det inte uppstår några gräl och meningsskiljaktigheter, för sådana  kommer verkligen att bli moder till Antikrist på denna jord. Jag säger detta till er på förhand nu, så att ni förhindrar det. I själva verket kommer ni att förhindra det, men om era lärjungar också kommer att göra det är en annan fråga, ty också deras fri vilja, liksom er måste respekteras.[3]

 Min lära ger er den fullaste frihet, och därför kan den inte förkunnas med svärdet och med det mörkaste slaveriets kedjor, eftersom människan också måste bli bekant med och ta emot det som hon med livets fullaste frihet kan och kommer att skaffa sig. Såsom jag har givit er allt detta gratis, så bör ni  också ge det gratis till dem som vill ha det från er.[4]

 Jag har inte heller tvingat någon av er, utan kallat er i full frihet: ”Den som vill, låt honom komma, lyssna, se och följa Mig.” Och ni har gjort detta av er fria vilja. Handla därför från och med nu på detta sätt i mitt Namn så kommer ni att vandra på rätt väg.[5]

 Men den som gör ett ”måste” av detta, kommer inte att vara min lärjunge, och på sin väg kommer han att stöta på stenblock, rev och törnen. Låt Mig för er alla vara ett gott och sant exempel. Vad skulle det kosta Mig för att i ett ögonblick med Min allsmäktighet tvinga alla människor på hela jorden att helt godta Min lära och Min vilja, såsom det också är möjligt för Mig att på ett ögonblick med ett ”måste” rista in den väg alla andra skapade varelser strängt måste följa enligt min vilja ? Men ger detta dem en självständig moralisk frihet i livet som gör dem lyckliga? Jag säger till er: nej, inte en enda en.[6]

 Ty en svag, mycket begränsad intelligens, med en liten gnista av Min eftertryckliga vilja enligt vilken den måste vara aktiv, är faktiskt något väldigt annorlunda än en gränslös inre medvetenhet kopplad till en upplyst tankeförmåga, ett klart förnuft och förutom det en fullständigt gränslös fri vilja till vilken jag aldrig gav Mina budord och Mitt faderliga råd med ett ”du måste” utan alltid det fria ”du bör”. Därför att alla budord som jag har givit till människan faktiskt aldrig varit lagar, utan bara råd som Min eviga kärlek och visdom givit för att befria människan. Med övertygelsen att de kunde ge mig en så mycket större vördnad har människan av alla dessa råd gjort lagar, som strängt måste följas, och att inte följa dem gav stöd åt tillfälliga och eviga straff.[7]

 Moses har själv lagt till många för att inspirera judarna till en djupare vördnad för Guds uppenbarade vilja, och andra gjorde samma sak. Och de nuvarande fariséerna har nu nått den högsta punkten inte bara av dumhet utan också av ondska, vilket med nödvändighet måste komma. Anledningen till att Judenheten nu är i en sådan obeskrivligt dålig situation är oundvikligen en följd av att folket har gjort tvingande lagar av Mina råd som gavs i all frihet. Och hur kan en tvingande lag gå ihop med den fria viljan och med människans lika fria, aldrig begränsade förnuft ?[8]

 Människans fria vilja kommer gladeligt och alltid att ta emot hennes förnufts klara ljus med största tacksamhet som en nåd från ovan, men en svårt tvingande lag kommer hon med sin vilja och i sitt sinne att förbanna. Varje människa som därför lyder under en lag av ett ”måste” är så gott som ständigt dömd, och följaktligen som om hon vore fördömd.[9]

 Sålunda, den som kommer att ge folket tvingande lagar i Mitt namn, kommer bara att ge dem det mödosamma oket och förbannelsens tunga belastning istället för Min välsignelse och kommer att göra dem till syndens och domens nya slavar.[10]

 Därför bör era omsorger om att sprida Mina budord vidare stå över allt annat, så att ni inte samtidigt lägger ett nytt ok på människornas axlar, som är tungt att bära, utan att ni befriar dem från det gamla oket.[11]

 När en person med ett fritt sinne känner igen och inser Min läras klara sanning och Min bästa faderliga vilja, kommer hon säkert själv med sin fria vilja att göra ett fritt ”måste” av detta och handla i enlighet med det. Och detta ensamt blir hans själs sanna välbefinnande. Men en påtvingad lag som påläggs honom kommer knappast någonsin eller alls aldrig att åstadkomma detta, ty för det första motsäger en påtvingad lag för människans fria vilja helt Min gudomliga ordning, och en sådan lag kommer bara att förmörka människan och aldrig upplysa henne. Och för det andra därför att de som inför tvingande lagar kommer omedelbart att tillskansa sig mera makt i framtiden och snart därefter kommer de att bli stolta, högfärdiga och arroganta. Från sin förmodat gudomliga myndighetsposition, inför vilken de troende ofta måste rysa och skälva mera än inför Gud själv, tillägger de till de rent gudomligt tillkännagivna föreskrifterna sina egna föreskrifter, som om detta vore den gudomliga viljan, som nyligen uppenbarats för dem, och de fäster större vikt vid att följa dessa än att följa de rent gudomliga budorden. [12]

 Ur detta följer mörk vidskepelse, avgudadyrkan, hat mot människor med olika trosuppfattningar, förföljelse, mord och de mest förödande krig. Människor motiverar detta utifrån allt slags dunkelt nonsens, så att de slutligen tänker och tror sig göra Gud en enastående tjänst när de begår de största försyndelser och brott mot sina medmänniskor av olika trosuppfattningar. Och endast de, som inför tvingande lagar, bär skulden för det.  [13]

 På den andra sidan i helvetet, som de här nitiskt tjänade, kommer de säkert därför att besätta de viktigaste platserna under de mest obarmhärtiga, tvingande lagar, ty i Min himmel råder endast den högsta frihet, men med detta också den högsta sammanhållning, åstadkommen av ren kärlek och största visdom. [14]

 Jag har nu sanningsenligt och öppet utvecklat och tydligt förklarat detta för er, och i frihet och utan det minsta inre tvång vet ni nu också vad ni bör ta hänsyn till när ni sprider mitt evangelium . Men om någon av er eller era lärljungar vill handla annorlunda, så kommer han faktiskt att vara varnad, men av denna anledning kommer det inte att finnas något inre tvång från Mig. Utan från de ruttna och dåliga frukterna kommer de bättre människorna snart att märka vilken slags mentalitet en senare lärjunge har. [15]

 Men för att jag informerar er om detta nu, får ni inte tro att jag avskaffar lagen som Moses gav, för den är faktiskt helt densamma som jag nu ger er tillbaka i sin ursprungliga renhet. Bara det gamla, rostiga ”måste” avskaffar jag och ger er den gamla fullständiga friheten tillbaka. Och arbetet med att rädda era själar från det mödosamma oket och domen och från den verkliga Satan – nattens och mörkrets prins som ni redan känner till – innebär för det mesta att ni från och med nu inte mera kommer att stå under någon tvingande lag i Mitt namn. [16]

 Eftersom jag nu ger er tillbaka den fulla friheten ur Mig själv, så gör likaledes i Mitt namn mot era bröder. Döp dem i Min eviga kärleks namn, som är Fadern, i namnet av Ordet, som är Faderns Son, som blivit kött och i hans Sannings Andes namn. Och genom detta, utplåna den gamla arvssynden hos dem som består av den nu väl kända förkastliga lagens ”måste”. Och jag frågar er nu om alla har förstått detta? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Förklaringen till det tredje ljusfenomenet.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 16 av 25; kap. 73]

[1] Nikodemus sade:

 ”Herre och mästare, jag förstår detta nu och tackar så innerligt för denna Din så mycket viktiga undervisning. Men eftersom du har förklarat för oss de två fenomenen, skulle jag vilja be Dig att också förklara det tredje för oss; ty det måste finnas något viktigt dolt bakom detta.”[2] 

Jag sade: ”Jo, jo, jag kommer visst att ge dig lite inblick i det tredje fenomenet; men du kommer inte att förstå särskilt mycket; eftersom vad den avlägsna framtiden kommer att ha i sitt sköte, kommer du endast att förstå klarare, när du har återfötts i anden.

Icke desto mindre kommer jag att berätta något om det, så lyssna därför ![3] 

Ljuskolonnen som återvänder från himlen tillbaka till jorden är Jag i Mitt levande ords ande, som jag i framtiden kommer att lägga i hjärtat på dem som kommer att älska Mig och hålla Min bud; Jag kommer Själv till dem och ska uppenbara Mig för dem. Och sålunda kommer de ånyo att bli undervisade av Gud.[4] 

Ljuspelarens uppdelning i otaligt många delar betyder röjandet av alla Mina ord och lärors inre andliga mening, som jag har givit till mänskligheten sedan mänsklighetens begynnelse genom de antika patriarkernas, profeternas och siares munnar och nu genom Mig själv.[5] 

Från dessa många åtskilda avslöjanden om Guds ords inre, andliga mening, kommer först då den sanna och underbara läran om ljuset och livet att utvecklas, och denna lära kommer då att bli det underbara och nya Jerusalem, som kommer ned från himlen till folket. Och de som kommer att vara och bo i den nya läran, kommer att gå omkring i det nya Jerusalem och leva där för alltid. Och deras salighet kommer aldrig att få ett slut och vara utan gräns. Ty Jag Själv kommer att vara med dem, och de kommer att uppleva all Min kärleks, visdoms och allsmäktighets prakt.[6] 

Men från förintelsen av den här gamla staden Jerusalem tills tiden för Guds nya stad på jorden, kommer det bara att råda mycket liten klarhet bland människorna på jorden; eftersom det snart kommer att komma många falska profeter och präster som utför falska under i Mitt namn som vilseleder folk och förblindar dem, ja Antikrist kommer att göra sådana saker med hjälp av jordens kungar, så att även mina utvalda, om jag skulle tillåta det, kan lockas att böja knä för den nye Baal. Men jag kommer återigen att låta människorna utstå stora svårigheter, såsom det aldrig tidigare varit. Då kommer Baal att störtas precis som Babels stora sköka och i många människors hjärtan kommer ljuset från livets Ord att komma och lyfta upp och befria de förtryckta och plågade, och alla kommer att fröjda sig i det nya ljuset och lovprisa Mitt namn.[7] 

Under denna tid kommer folket ofta att ha kontakt med Mina himlars rena andar, och dessa kommer att bli deras lärare och undervisa dem om alla hemligheter i Guds eviga liv, som visades dig i det tredje fenomenet, där du såg människor komma och gå genom de tolv portarna.[8] 

Men de tolv grindarna antyder inte längre att den nya staden är byggd av Israels tolv stammar, utan av Min läras tolv huvudprinciper, som finns inneslutna i tio Guds

bud av Moses och Mina två nya bud av kärlek: eftersom de är de portar genom vilka framtida människor kommer in i Guds nya stad full av ljus och liv.[9] 

Endast de, som håller dessa Mina bud, kommer in i staden, och ljuset och livet kommer att ges till honom; men de som inte håller buden kommer inte ha det tillträde till denna nya stad. Likaledes betecknar de tolv typerna av ädelstenar, med vilka muren runt den stora staden byggdes, samma tolv bud.[10] 

Dessa tolv budord är således inte bara inträdesportarna till ljuset och livet för folket, utan de är också deras oförstörbara hägn och skydd som helvetets makter

eller den materiella världsligheten aldrig kommer att kunna besegra och förstöra.[11] 

Samtidigt har du märkt i fenomenet, hur murens stenar gav ett starkt ljus i alla sina färger. Detta betyder att de tolv budord som givits dig, innehåller alla grader av den gudomliga visdomen, och därför kan en person bara nå fulländad visdom genom att följa de tolv budorden. Ty i budorden finns all Guds visdom innefattad, och eftersom all Guds visdom innefattas däri, så är också all gudomlig kraft och styrka innefattad däri, och detta därför eftersom i dessa budord innefattas den allvisa och allsmäktiga viljan och därigenom den högsta friheten.[12] 

Den som sålunda gjorde Guds vilja till sin egen genom att följa budorden, har också upptagit den gudomliga makten och den gudomliga friheten och har nått tillståndet av Andens sanna återfödelse och är som ett sant Guds barn så perfekt som Fadern själv i himlen.[13] 

Och jag säger nu till er alla, att redan här på jorden bör sträva efter att bli så fullkomliga som Fadern i himlen är fullkomlig genom att följa budorden exakt, då kommer ni kunna göra större saker än jag har gjort nu. Och om ni har nått detta tillstånd, så kommer ni redan i förväg att vara medborgare i det nya Jerusalem. 

Detta är alltså betydelsen av det tredje fenomenet. – Har du alla väl hört och förstått det?”[14]

 På denna Min förklaring av det tredje fenomenet spärrade de upp ögonen och tänkte på det en stund men var inte helt säkra på hur väl de förstått denna sista förklaring.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Antikrists karaktär

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 22]

[1] Därefter sade Johannes, som var min favorit:

 ”Herre, då är det knappast värt besväret att göra sådana ansträngningar för de dumma människornas skull ! Eftersom Ditt klaraste  livsljus givet till folket bara alltför snart mörknar igen genom Satans alltid segrande ansträngningar, så borde han ta människor som de är nu, sålunda fullständigt mogna för hans helvetiska rike. Varför ska dessa människor först begåvas med Ditt livsljus ?! Verkligen, om detta blir frukten av Din gudomliga undervisning betyder det – om man ville undervisa de världsliga människorna i Din lära – att kasta Dina livets pärlor till alla världens grisar som ordinärt käk! Man borde inte ge dem denna ädla sak, på det att de inte kommer att kunna förstöra och förorena det! ”[2] 

Jag sade: ”Ja, min vän, för dessa människors skull, som inte tror på det de kan höra om Min lära och förfalska den för världsliga vinsters skull, är livets lära från Mig inte given; för sådana människors själ och deras möjliga och vidare utveckling har Jag därför fortfarande oändliga många och stora skolor i hela oändligheten.[3] 

Endast för denna jords sanna barn ger jag denna undervisning och de innefattas också i den äkta försoningen från evig död. De kommer emellertid också att alltid hålla sig till denna lära i sin renaste form och kommer aldrig att bli utsatta för världsligt bedrägeri, utan kommer att hårt som en diamant hålla fast vid det eviga livets sanningar.[4] 

Vad bryr vi oss om alla världsliga människor? De ges också möjlighet att komma in bland Guds barns bänkrader. Om de vill göra det på allvar, så bör de inte hindras att göra det, och om de inte gör det bör de göra vad de vill och du behöver inte längre oroa dig för dem ![5] 

Se, så förhåller det sig! Ty jag har inte kommit för att befria världen från dess gamla doms fjättrar, utan bara för att befria Mina barn från världen och dess dom. Och vad och hur jag gör detta nu, kommer likaledes du och dina efterföljare att göra.[6] 

Och det som på jorden måste lösas i enlighet med Min ordning, måste ni också finna en lösning på, och det som ni kommer att finna en lösning på, kommer också omedelbart att klaras upp hos Mig i himlen; men det som inte kan lösas upp, lämna det bundet, eller om någon inte vill lägga märke till det det, lämna honom i sina fjättrar och bind honom, så att ni inte inte störs av begränsningen, och sannerligen säger jag till er, han kommer också vara bunden i himmelen av mig och för en mycket lång tid förbli en slav under sin  mörka världs vilja! – Se, så förhåller det sig !

[7] Johannes sade vidare:

 ”Men hur kommer vi att kunna känna igen sådana förtäckta anti-kristliga? För det kan jag nu se helt klart att Din lära kommer att tas upp av många, särskilt av trollkonstnärer, som med hjälp av detta kommer att försköna sin magi . Åh, berätta bara för oss även om de särskiljande kännetecken, så att vi snabbt kan känna igen dem och omedelbart börja kämpa emot dem! ”[8] 

Jag sade: ”Ni kommer lätt att känna igen dem på deras gärningar! Eftersom inga druvor växer på törnen och inga fikon på tistlarna. Den, som ger något och vill ta mer i gengäld, är verkligen inte min lärjunge! Ty se, eftersom jag ger allt till dem som tillhör de Mina, slutligen till och med denna Min kropps liv, och i gengäld inte kräver en enda världslig uppoffring av någon, utan endast önskar att en person måste älska Mig över allt annat, så att jag kan skänka honom till och med oändligt mycket mera och större saker.[9] 

Tror ni att Antikrist kommer att göra detsamma? Åh, visst inte! Han kommer att ge sina anhängare fruktansvärt lite – som kanske inget annat än tomma, fiktiva löften om det storartade på andra sidan, men i gengäld be om stora uppoffringar, som nu görs av

prästerna, som får betalt för sina flera fot långa böner; dessa böner är dock inte till nytta för någon, varken för denna värld eller för den andra sidan ! Och se, precis samma kommer Antikrist att göra och de Mina kommer ganska lätt att känna igen honom och hans lärjungar och följare på dessa smulor och ihåliga frukter![10] 

Vad gör fariséerna för närvarande med syndarna av alla de slag? Se, de tar emot en gåva för synden, antingen som pengar eller även som andra typer av rika erbjudanden och ger därigenom syndarna en frisedel för de redan begångna synderna och också för de synder vilka en person, som det finns gott om, särskilt i den rika världen, överväger att begå i framtiden och säger till människorna: ”Det är bättre för dig att ge en gåva, om du inte kan hålla dig till den hårda lagen! ” Och på detta sätt upphäver prästerna Guds lag och förkunnar istället sina själviska världsliga regler, ty deras enda syfte är få ett gott liv på bekostnad av den fattiga, blinda mänskligheten .[11] 

Se, Antikrist och också alla hans lärjungar kommer att handla exakt på detta sätt och ni kommer genom detta att känna igen honom ännu lättare ! Och om hans lärjungar i hela världen kommer att skrika med öppet munnar: ”Se, här är den sanna Kristus!” eller ”Där är han”, så kommer sådant inte att bli betrott av någon av de Mina! Lämna emellertid   världens sanna barn och kalla inte på dem så att ni får vara i fred från draken och dess anhängare; ty under en tid han kommer han att lägga under sig starka krafter och kommer att behandla sina fiender ganska illa! Men genom detta förbereder han sin egen dom och undergång. [12] 

Under denna tid kommer jag att låta folket göra stora uppfinningar som, liksom glödande pilar, kommer att tränga in i drakens dolda kammare och omåttligt ödelägga hans nedriga bedrägliga list och hans falska underverk, och han kommer att stå naken till och med framför sina mest vildsinta anhängare, som snart kommer att vända sig bort ifrån honom i stora massor. [13] 

Därför bör ni inte oroa er för vad som kommer att hända under denna tid då jag bedriver Min undervisning; eftersom jag ensam känner till allt som måste hända i denna värld och vad som måste tillåtas, så att det en dag också blir ljust som livet i den blinda världen! [14] 

Men det kommer inte att ske så fort som ni tror; eftersom endast Jag känner till livets beståndsdelar på denna jord och också vet bäst, vad som krävs för att i tid leda dem till ett högre livets ljus. Fråga därför inte mera och var vid glatt mod![15] 

Se, ganska märkliga och eländiga händelser väntar fortfarande på mig i denna värld, vilka egentligen inte behöver dröja särskilt länge! Men på grund av detta har ni inte märkt någon sorg hos Mig. Låt det komma, som skall ske. Jag ensam är Herren! Ingenting kan hända bortom min visdom och bortom min vilja. Det som händer och det som ännu kommer att hända, är uträknat och styrt från ovan och har sina djupaste heliga skäl; men den som är med Mig i hjärtat och i kärlek och i viljan, honom kan inte den allra värsta världen skada på något sätt. Men den som är en med Mig bara i visdom, kommer att få utstå många och onda strider i världen; eftersom världen med sitt materiella förnuft aldrig förstår, att dess uppenbara någonting, faktiskt ingenting är för anden. – Var nöjd med detta och ha en fullständigt glatt sinnelag tillsammans med mig! ”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Sanna och falska profeter

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 21]

[1] (Herren) – 

”Till största delen uppenbarar Gud sig själv genom helt uppväckta profeters munnar. Sådana profeter är alltid igenkännbara för den uppväckta personen, för det första genom deras skriftliga och muntliga ord, för det andra genom att de dessutom kan utföra mirakler, till exempel att de i en nödsituation i förväg kan berätta för personer om framtida händelser, så att folket kan notera det och förbättra sig själva och be Gud att förhindra att den förkunnade domen inträffar som var fallet med Nineveh. För det tredje så kan sådana verkligt uppväckta profeter genom Guds vilja också bota de sjuka med sina böner och genom handpåläggning om läkningen främjar själens frälsning för den sjuka. 

Och för det fjärde kan de också, kombinerat med Guds vilja, bringa en dom över en oförbätterlig mänsklighet, och motsatt också välsigna en nation.[2] 

Genom sådana och flera andra egenskaper är de korrekt karakteriserade som äkta profeter uppväckta av Gud och kan lätt skiljas från falska profeter, särskilt lätt därigenom att de som sanna profeter alltid är fyllda av ödmjukhet och kärlek till sin nästa, medan de falska profeterna går omkring i alla slags utsmyckade och av andra saker märkta kläder, är fyllda av högfärd och den mest upprörande själviskhet, syns bara till på vissa heliga platser, talar väldigt lite, och då mycket dumt och vettlöst, och utför falska mirakel vid vissa tillfällen med hjälpmedel som naturligtvis hålls mycket hemliga – och ve den som försökte kopiera dem, medan den verkliga profeten inte behåller sina sanna mirakler som en hemlighet, utan på toppen av detta uppmuntrar människorna till att de i samma sanna och goda anda också kan utföra samma mirakel.[3] 

Eftersom de sanna profeterna därigenom lätt kan särskiljas från de falska och varje besinningsfull person utifrån detta kan inse att det på fullt allvar finns sanna och falska profeter – då de senare aldrig skulle ha funnits om de sanna profeterna inte skulle ha funnits först, kan folk ur detta också lätt dra slutsatsen, att det finns en sann Gud, som aldrig kommer att låta folk vandra runt på jorden som fullständigt föräldralösa, utan kommer också att göra Sin vilja känd för dem och uppenbara Sina betydelsefulla och kloka avsikter för dem.[4] 

Denna typ av uppenbarelse är, för en människa som vill lägga märke till den, den mest välgörande, eftersom de därigenom inte tvingas på något särskilt sätt. Genom de bara sällan förekommande stora uppenbarelserna, ger folk för sina själar efter mycket mindre, eftersom sådana uppenbarelser är mer som en dom för en degenererad mänsklighet än det är någon frälsning för dem.[5] 

När Adam syndade inför Gud i Paradiset, genom att inte acceptera Guds väl kända vilja med sin fria vilja, fick han snart erfara en stor uppenbarelse från Gud och ångrade sin synd; Denna stora uppenbarelse var dock en dom för honom.[6] 

Efteråt gavs flera stora uppenbarelser av Gud till världens degenererade barn, som bodde i låglandet; Detta var dock alltid en dom för världens barn. (Se ”Guds hus”, 3 volymer av J. Lorber)[7] 

Under Noas tid fick människan åter erfara en stor uppenbarelse; men det var en mycket stor dom för mänskligheten.[8] 

Under tiden för Abraham inträffade återigen en stor uppenbarelse, nämligen på grund av de fruktansvärt degenererade invånarna i Sodom, Gomorra och de tio mindre städerna som omgav dessa två stora städer. Det var återigen en dom för folket; Döda Havet är ännu idag en talande vittnesbörd om detta.[9] 

Fader Jakob hade också en stor uppenbarelse från Gud; men hans barn måste lida för det i Egypten.[10] 

Under Mose tid inträffade en oerhört stor uppenbarelse från Gud och Guds dundrande ord till folket måste ristas in på stenplattor. Men vilken fruktansvärd dom var inte denna uppenbarelse från Gud, särskilt för egyptierna som blivit alltför blinda, alltför högmodiga och alltför omänskliga, vars storslagenhet därmed blev fullständigt sönderslagen; men inte heller israeliterna förbisågs.[11] 

När israeliterna lämnade öknen under Joshua, ägde återigen en Guds stora uppenbarelse rum och det stora Jeriko försvann från jorden.[12] 

Samma sak inträffade vid tiden för Samuel och Elias och även under tiden för de andra stora profeterna; och ta reda på de domar som följde! Inte ens de mindre profeterna skickades in i denna värld utan domar.[13] 

Men nu kommer Guds största och mest direkta uppenbarelse för folket att ske framför era ögon; men den efterföljande utomordentligt stora domen över judarna kommer inte att behöva vänta särskilt länge.[14] 

Från och med nu och framåt i nästan 2000 år kommer otaligt många siare och profeter att uppväckas, medan samtidigt till och med ett större antal falska profeter och det kommer även att uppstå enormt högmodiga, makthungriga och falska Kristusgestalter, som är utblottade på all kärlek. Men också domarna kommer att kvarstå och det kommer sällan att finnas en härskare som på grund av sin ondska inte kommer att få uthärda en svår dom tillsammans med sitt folk, [15] 

Mot slutet av den angivna perioden kommer Jag att uppväcka ännu större profeter och med dem kommer också domarna att öka och bli mer utbredda. Det kommer att inträffa stora jordbävningar och mycket förödande stormar, stora prishöjningar, krig, hungersnöd, pest och många andra katastrofer och som jag redan har påpekat tidigare kommer tron inte finnas bland folket – förutom hos ett fåtal – och kommer att frysas till is av folks högmod och den ena nationen kommer att angripa den andra. [16] 

Folket kommer att varnas genom siare och speciella tecken i skyn, vilka endast några av de Mina kommer att lägga märke till, medan de världsliga människorna bara kommer att betrakta detta som naturfenomen och spotta på dem som fortfarande tror på Mig. [17] 

Därefter kommer den största uppenbarelsen att äga rum genom Min återkomst till denna jord; men denna uppenbarelse kommer redan att föregås av den största och skarpaste domen och följas av en allmän utgallring av de världsliga människorna genom elden och dess utlöpare, på det att Jag Själv kan upprätta en helt annan plantskola för sanna människor på denna jord, vilken sedan kommer att vara till tidens ände på denna jord. [18] 

Jag säger nu detta till er i förväg, så att ni verkligen inte hyser den uppfattningen, att det efter mig kommer att bli perfekt som i Mina himlar. Ja, väldigt få kommer att vara jämställda med mina änglar, men många till och med mycket värre än folket under dessa våra tider. [19] 

Trots allt detta bör ni inte bli irriterade över detta; för jag har redan sagt er många gånger att människan utan sin fria vilja, inte alls är en människa utan bara ett människo-likt djur. [20] 

I bästa fall kan man dressera sådana människor som djur för för vilken uppgift som helst, men låt dem aldrig inta den ståndpunkten att de ser sådant arbete som bra och nyttigt för den sanna människan och för djurmänniskor, på det att de då bestämmer sig för att utföra sådant nyttigt arbete vid rätt tidpunkt. [21] 

En människa som syndar mot lagen visar därmed att han är en fri man, precis som den som följer lagen frivilligt. Därför bör ni inte döma och fördöma någon utan bara lära honom med allt ert tålamod och mildhet och visa den som gått vilse den rätta vägen . Om han vill vandra på den vägen, är det verkligen bra för honom; men om han inte vill göra det, bör ni därför inte tvinga honom på något sätt, utan i värsta fall bannlysa honom från ett bättre och renare samhälle, eftersom en framtvingat troende person är tiofaldigt sämre än en som är öppet icke troende och en avfälling. [22] 

Titta på fariséerna! De är alla framtvingat troende som tomt prål; men inom sig tror de inte på någonting och gör precis som de har lust till.  [23] 

Var därför försiktiga om ni i Mitt namn väljer efterträdare efter er, så att ni först och främst inte under några omständigheter tvingar någon och för det andra inte godkänner någon, där ni redan på avstånd kan förstå att han bara av tillfälligt intresse vill komma in på ert ämbetsrum. [24] 

Ni kommer säkert att ta hand om sådant; Men icke desto mindre kommer otaliga att lägga beslag på ert ämbetsrum, delvis genom yttre tvång och delvis genom utsikten att hitta ett bra och behagligt liv på ert ämbetsrum. Men alla dessa kommer att räknas av Mig till anti-krists regimente, och deras gärningar kommer att skapa en äcklig lukt och se ut som ett stinkande lik inför Gud. [25] 

Sannerligen säger jag till er: Alla er efterföljare som inte är förberedda av Mig, utan endast tränade av människor i vissa världsliga skolor att följa ert ämbete, kommer Jag inte att se på; eftersom bara Anti-rist kvalificerar sina lärjungar på detta sätt. [26] 

De, som ni kommer att lägga era händer på och döpa i Mitt namn kommer att fyllas med Min ande; Det är dem, som Jag Själv alltid kommer att välja som era efterträdare och bekräfta dem genom den sanna förlänandet av Min ande. [27] 

Men under senare tider kommer det bara att finnas några, eftersom Antikrist kommer att utvidga sitt regemente alltför mycket; men när han tror att är den högsta i världen, kommer han att störtas för alltid! Har ni förstått detta helt och fullt? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net