Endast den som simmar mot strömmen når källan

Etikett: Historia

Poliovaccinationens historia, Del 2.

Poliovaccinationen. ”Cutters vaccinationskatastrof”  

”Cutter Laboratories” var ett familjeägt läkemedelsföretag som framställde och marknadsförde dr. Jonas Salks första poliovaccin från 1955. Säkerheten i framställningen var dock bristfällig vilket ledde till en poliomyelit-epidemi orsakad av detta vaccin. Denna händelse kallas ”Cutter-katastrofen”. Mellan 17 april – 30 juni 1955 vaccinerades 400.000 personer med vaccinet från Cutter Lab. Man kunde dokumentera 260 poliomyeliter, som en följd av denna vaccination. 94 orsakades direkt av vaccinet medan 126 utgjordes av familjekontakter och 40 av andra kontakter till de vaccinerade. Det är dokumenterat att vuxna i hushållet smittades sekundärt av de som blivit vaccinerade [1] och några av de sekundärt smittade blev också allvarligt förlamade. Tretton hamnade i järnlungan och fem dog. Det fanns fall då vaccinerade barn inte blivit sjuka, medan mödrarna och grannarna blivit det. En konservativ uppskattning talar om 39 fall av vänner och grannar, som blivit förlamade av vaccinerade barn. Många fler blev lindrigare sjuka. 

Fortsätt läsa

Poliovaccinationens historia, Del 1. 

                                                    Polio-sjukdomen 

Historien om ”barnförlamning” – poliomyelit – är lång och komplicerad. Jag har därför delat upp denna i två delar: före och efter att vaccinationerna tagit sin början 1955. Den första perioden från nittonhundratalets början beskriver många förlamningstillstånd som misstogs för att vara polio, men som i själva verket var ett resultat av miljögifter, t. ex. arsenik, bly, DDT. Den andra perioden perioden innehåller både misslyckade och lyckade vaccinationskampanjer men också en avveckling av DDT, som varit en mycket stor bov i dramat. Det begicks många grova misstag och vaccinationerna förefaller inte alls vara den framgångssaga, som jag alltid tidigare trott. Idag upprepas tyvärr samma misstag vad gäller diagnostik och behandling i Indien, Kina, Gaza och Nigeria, som Västerlandet genomgick från slutet av 1930-talet [1-4].      

Fortsätt läsa

Smittkoppsvaccinationens historia (del 2).

Leicester-modellen utrotade smittkopporna

Den stora demonstrationen 1885;

Man vaccinerade mot smittkoppor redan från 1800 i England men inte förrän 1853 blev det obligatoriskt att vaccinera barn inom 3 månader efter födelsen.  Vägran bestraffades med böter eller fängelse.

Den 23 mars 1885 anordnades en stor demonstration mot tvångsmässig vaccination i Leicester. Den tändande gnistan var att fadern till flera barn, Edward Irons, stod inför rätta för att av samvetsskäl ha vägrat att vaccinera sin andra son, som var två år. Ett annat av Edward Irons barn hade vaccinerats och drabbats av svåra komplikationer. Edward hade, i sin vägran, stöd av sin familjedoktor, som ansåg att en vaccination vore otjänligt för sonens hälsa. Men domstolen var obeveklig och bötfällde Edward Iron till 20 shilling [1].

Fortsätt läsa

Smittkoppsvaccinationens historia (del 1).

Smittkoppor har beskrivits från Kina redan 1000 år f. Kr. Epidemierna blossade upp med jämna mellanrum och spreds till omgivande länder. Under första årtusendet e. Kr. inträffade många epidemier i Mellersta Östern och Medelhavsländerna. Inte långt efter Columbus upptäckt av Amerika fördes sjukdomen vidare till denna kontinent med slav- och truppförflyttningar. Det luftburna viruset ansågs vara extremt smittsamt och ansågs kunna smitta på 20 meters avstånd, samtidigt som det kunde överleva i damm i decennier. Cirka en tredjedel av befolkningen i drabbade områden beräknats ha strukit med. I den antika litteraturen finns utförliga beskrivningar av hur människorna därför flydde hals över huvud åt alla håll och lämnade sina nära och kära att dö utan deras omvårdnad när epidemin slog till under åren 165 e. Kr och 260 e. Kr.      

Fortsätt läsa

Tron på en ideologi

(Publicerad 7 December 2012)

 Många intelligenta, begåvade och godhjärtade människor har, speciellt under sin ungdom, tjusats av socialismens idéer om ett perfekt samhälle fritt från människans förtryck och utsugning av sin medmänniska. När de blivit lite äldre och tagit till sig lite fler personliga och historiska erfarenheter inser de att det finns många saker som de inte tidigare kände till och börjar nyansera sin bild av socialismen. Det är nämligen inte så enkelt att skapa det perfekta samhället – vilket erfarenheterna från alla världens kommunistländer visat. 

Fortsätt läsa

Den moderna vetenskapen utvecklades endast i det kristna Europa

Det finns en tredje skröna som berättar att det råder en motsättning mellan vetenskap och religion och att vetenskapen utvecklades i kampen emot religiösa ”fördomar”. Detta stämmer inte. I själva verket gick det till så här:

Alla de stora vetenskapsmännen var kristna tänkare

 Den moderna vetenskapen utvecklades på ett enda ställe och vid endast ett tillfälle i historien: i det kristna Europa. Detta är ett ovedersägligt faktum. Det som vi känner som empirisk vetenskap och vetenskaplig metod utvecklades inte i någon annan avancerad civilisation på jorden – inte i Kina, inte i Indien, inte i Arabien, inte i Japan, inte i Amerika och inte ens i Grekland eller Rom. Utan endast i det kristna Europa. Och det finns flera orsaker till varför det blev så. De som utförde de vetenskapliga bedrifterna var alla djupt kristna eller troende människor; Nicolaus Kopernikus (astronomi), Galileo Galilei (fysiker), Johannes Kepler (astronom och fysiker), Sir Isaac Newton (den moderna fysikens grundare), Sir Francis Bacon (filosof), René Descartes (matematiker och vetenskapsman), Robert Boyle (den moderna kemins grundare), Michael Faraday (uppfinnare av den elektriska generatorn och transformatorn), Matthew Maury (oceanografins grundare), James Prescott Joule (termodynamikens första lag), Louis Pasteur, James Clerk Maxwell (termodynamik och elektro-magnetismen), lord William Kelvin (fysiker och absoluta temperaturskalan), Werner Karl Heisenberg (kvantum-mekanik och Osäkerhetsprincipen), Werner von Braun (utforskningen av rymden), Max Planck, Albert Einstein (relativitetsteorin) m.fl. och Gregor Mendel icke att förglömma. Härvid intar Max Planck och Albert Einstein en särställning eftersom de inte var ortodoxa. Men de var  inte ateister. Detta är ett ovedersägligt och lite generande faktum för ateisterna, som man gärna vill vifta bort. 

Fortsätt läsa

Lade Darwins lära om evolutionen grunden till förintelsen?

 Det har skrivits mängder av böcker om nazismen och de förbrytelser som begicks i dess namn. De flesta ställer sig helt oförstående till hur detta kunde ske i Tyskland som ju i många avseenden var ett föredöme, vetenskapligt, socialt, filosofiskt och religiöst. Många har sökt förklaringar i människans ’inneboende ondska’. Andra i traumatiska barndomserfarenheter hos en karismatisk ledargestalt, som under olyckliga omständigheter blommade ut och fick betydelse för en hel nation. Ingen av dessa förklaringar har övertygat och hela orsaksförloppet är fortfarande höljt i dunkel. En växande skara historiker har dock under de allra senaste decennierna uppmärksammat att Hitlers föreställningar om överlägsna respektive underlägsna raser faktiskt inte skapats av honom själv som ett resultat av en självcentrerad, våldsförhärligande irrationell personlighets sjuka tankar utan kan härledas tillbaka till Darwins teori om evolutionen. I en nyutkommen, mycket väldokumenterad  bok, From Darwin to Hitler (och i en uppföljare till denna, Hitler’s Ethics) kartläggs hela detta förlopp (1). I en annan bok framför historikern Steven E. Aschheim 2001 liknande tankegångar: ”Vägen från darwinism, wagnerism, nietzscheanism, och till och med rasism och antisemitism till nazism, var klart aldrig enkel eller direkt. Olika vägar ledde naturligtvis i olika riktningar. Icke desto mindre, om än slingrigt, så ledde faktiskt en till Auschwitz…” (2). Året därpå (2002) skrev N.D.A. Kemp: ”Medan vi bör akta oss för att framställa Darwin som en människa ansvarig för att inviga en utom-kyrklig tidsålder, så bör vi vara lika försiktiga med att underskatta den evolutionära idéns betydelse när det gäller att ifrågasätta det mänskliga livets okränkbarhet” (3). 

Fortsätt läsa

Darwins lära om evolutionen – är den verkligen trovärdig?

Del 1.

”I sin tidigare version framställdes kromosomerna som klaviaturen till ett enormt piano med miljontals tangenter… En muterad gen är en tangent som har tappat stämningen. Vid vissa tillfällen – uppmanade man oss att tro – när en hel massa tangenter har tappat stämningen riktigt mycket, blir resultatet en underbar ny melodi: ett kräldjur som förvandlas till en fågel eller en apa förvandlad till en människa. Någonstans på vägen har teorin uppenbarligen spårat ur.” (ur ”Janus” av Arthur Koestler).

Fortsätt läsa