Endast den som simmar mot strömmen når källan

Kategori: Uncategorized

Myokardit/perikardit hos unga #18

Myo/perikardit innebär att hjärtmuskeln och/eller hjärtsäcken har blivit inflammerade. Detta tillstånd har ökat dramatiskt bland unga människor efter att man har börjat med vaccinationer mot Covid-19 och uppträder i mycket nära anslutning till vaccininjektionerna.. Före SARS-CoV-2 pandemin räknade man med 4 nya insjuknanden per miljon invånare och år. I ett land som Sverige insjuknade således 40 nya fall per år, uppskattningsvis. Man visste att tonåringar drabbades oftare och att cirka 80% var pojkar. Men tillståndet var sällsynt och allmänpraktiserande läkare och t.o.m. hjärtläkare kunde inte stöta på så många patienter med myo/perikardit under sin läkarkarriär.

Fortsätt läsa

Oväntade och omfattande fynd av HIV hos SARS-CoV-2 #17

Det har ifrågasatts huruvida SARS-CoV-2 viruset verkligen är ett naturligt framsprunget virus hos fladdermöss från grottor i södra Kina, vilket virus sedan råkat sprida sig till en fiskmarknad i Wuhan 150 mil bort. Istället tror många, och detta på mycket goda grunder, att det skapats av människor i ett kinesiskt viruslaboratorium i Wuhan, Kina. Man vet t. ex. att prof. Ralph Baric i sitt laboratorium på University of North Carolina sedan två decennier tillbaka har arbetat med att framskapa ett för människor hyperfarligt coronavirus. Den officiella motiveringen för projektet är att vetenskapen genom denna forskning får fram metoder att bekämpa sådana hyperfarliga virus – om sådana någon gång i framtiden spontant uppstår i naturen. Det första patentet (patentnummer 6,593,111 B2’), gällande manipulation av växters, djurs, virus och bakteriers ärftlighet, fås redan den 15 juli 2003. Ett internationellt patent för, som det nu heter, ”gain-of-function”, erhålls 2014. Trots acceptans från forskarsamfundet har forskningens reella farlighet för hela mänskligheten flugit under radarn ända tills den förbjöds i USA av president Obama 2014. Forskningen återupptogs emellertid på nytt redan 2017 genom ett kryphål i beslutet. Den överfördes då till dr. Shi Zheng-Li, ”the Bat Lady”, på laboratoriet i Wuhan, Kina och har fortsättningsvis genomförts i nära samarbete med nämnde Ralph Baric, som har lärt upp ”the Bat Lady” i tekniken. Projektet, vars totala kostnad nu uppgår till 61 miljoner dollar, har ombesörjts av USA:s skattebetalare genom NIAID, National Institute of Allergic and Infectious Diseases, som är en del av NIH. Även många andra tunga federala institutioner är inblandade.

Fortsätt läsa

Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa

Läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna och Janssen hävdade i sina ansökningar om Emergency Use Authorization till FDA (= Food and Drug Administration) i USA att deras anti-Covid-19 injektioner hade en effektivitet av 95%, 94,1% respektive 66,1%. Detta har av de flesta felaktigt tolkats som att en ”vaccination” reducerar risken att bli måttligt eller allvarligt sjuk i Covid-19 med 95%, 94,1% respektive 66,1% och omvänt ökar denna risk med samma siffror om man är ”ovaccinerad”. Sjukdomsutvecklingen efter att man startat med ”vaccination” mot Covid-19, har dock tydligt visat att detta inte på långa när stämmer. Det kan därför finnas anledning att gå tillbaka till originaldokumenten från ansökningarna till FDA för att undersöka hur dessa felaktiga och rent utav falska siffror har kunnat uppkomma och varför FDA har godkänt detta. För dem, som behöver hjälp med denna review, kan jag rekommendera ett 4,5 timmar långt föredrag av läkaren och forskaren dr. Richard Fleming från Dallas, Texas [1]. Jag har i referenslistan speciellt angivit den tidsperiod i föredraget och de sidor i EUA-dokumenten som är relevanta. 

Fortsätt läsa

Om Ingemar Hedenius ”Tro och vetande”

(Publicerad 20 juni, 2012)

 När Ingemar Hedenius bok ”Tro och vetande”, som är en ’uppgörelse’ med de akademiska Lunda-teologerna bl. a. biskoparna Nygren och Bohlin och andra, utkom 1949 väckte den en hel del uppståndelse. Hedenius försöker i denna bok med filosofiska metoder visa att kristendomens Gud inte existerar. Så det fanns naturligtvis goda skäl till uppmärksamheten. Vid min genomläsning av Hedenius bok, nu 60 år senare, har jag faktiskt svårt att förstå denna uppståndelse framförallt eftersom den framstår som svag. Tiden har naturligtvis gjort sitt. Den innehåller gott om fräna formuleringar och förklenande omdömen om motståndarna, som skull kunna förklara uppståndelsen och lite sådant är förstås att förvänta i en känsloladdad debatt som denna. Men den rikliga förekomsten av sådana förklenande omdömen antyder snarast en brist på argument. Så uppfattar i alla fall jag saken. Samtidigt är de argument han presenterar inte hållbara, vilket jag i det följande skall försöka visa.  

Fortsätt läsa

Arthur Koestler om evolutionsteorin

(Publicerad 30 juni, 2010)

Detta är ett utdrag ur boken Janus

Kapitel IX. Vittrande citadell

1.

Ett av renlärighetens vittrande citadell som nämndes i slutet av föregående kapitel är den nydarwinistiska utvecklingsteorin (som också går under namnet den ”syntetiska teorin”). Läget sammanfattades av professor W. H. Thorpe när han skrev om ”en underjordisk tankeströmning hos kanske hundratals biologer de senaste tjugofem åren” som förkastar den nydarwinistiska dogmen. * Den syntetiska teorins inkonsekvenser och tautologier har faktiskt som ett slags offentlig hemlighet varit kända ännu längre, och ändå har dogmen försvarats och försvaras fortfarande energiskt av det akademiska samfundet, varvid kättare bestraffas med diskret men effektiv utfrysning. Anledningen till denna paradox tycks vara tvåfaldig: för det första kan engagemang i en vetenskaplig teori vara någonting lika känsloladdat som en religiös tro – vilket är mycket påtagligt i vetenskapshistorien; för det andra får frånvaron av ett sammanhängande alternativ till nydarwinismen många biologer att tycka att en dålig teori är bättre än ingen alls. Huruvida detta skall betraktas som en god vetenskaplig strategi är en fråga som man kan ha olika åsikter om.

*Fotnot: Det var denna anmärkning av Thorpe, som var den tändande gnistan till ”Bortom reduktionismen”-symposiet.

Fortsätt läsa

Öppet och fördomsfritt samtal om evolutionen behövs

(Publicerad 11 april, 2010)

(artikeln publicerad på Newsmill den 25/4-09)

Vår recension (”Livets uppkomst – fortfarande en gåta”) av en bok av professorn i genetik, John Sanford, fick ett ilsket bemötande av Larhammar et al. (”Pseudovetenskaplig evolutionskritik”). Med argumentet att evolutionen inte har någon riktning, beskylldes vi för att ha missförstått evolutionsteorin. Det har vi naturligtvis inte gjort. Darwin påstod att evolutionen gått från de lägre till de högre stående organismerna, från det enkla till det mera komplexa och från låg till hög differentiering. Allt detta är beskrivningar på riktning. Vi tror att det är väldigt få evolutionsförespråkare, som förnekar att evolution innebär att gå från det lägre till det högre, från enkelt till mera komplext eller mot ökad differentiering.

Fortsätt läsa

Livets uppkomst – fortfarande en gåta!

Att livet inte har någon högre mening är idag en idé med stort inflytande i Västvärlden, där man tror att livet har skapats och utvecklats via ”slumpmässiga genetiska mutationer” och ”naturligt urval”. Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt han tidigare trott på. Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok, ”Genetic Entropy & The Mystery of the Genome” (ISBN 1-59919-002-8)(10). Boken skulle komma att öppna upp ett helt nytt fönster för kritik av evolutionsteorin och är viktig läsning för dem som är genuint intresserade av utvecklingen på jorden.

Fortsätt läsa