Endast den som simmar mot strömmen når källan

Etikett: Att hedra sabatten

Varje dag är Herrens dag.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 a 25; kap. 49]

[1] Säger översteprästen:

 ”Jag har fått ordning nu och Jag hoppas att detta 

också skall gälla för hela detta distrikt inom kort. Men tillåt mig bara ställa 

en annan fråga, och den lyder: skall vi fortfarande hedra berget och ditt 

gamla hus och hedra din sabbat där, eller ska vi resa ett nytt hus här för 

att träffas i Ditt namn? Om det senare är Din vilja så kanske du imorgon 

vill peka ut den lämpliga platsen som är mest tilltalande för dig, så skall 

vi sedan också göra allt för att tillgodose Din önskan om detta.”[2] 

Jag sade: ”Min vän, det som är det rätta för dig och mänskligheten i stort 

har jag redan tillkännagivit för dig på berget idag.[3] 

Men för att hålla fast vid samma krävs det varken det gamla huset på 

berget och ännu mindre ett nytt i staden, utan bara era troende hjärtan och 

en fast och god vilja.[4] 

När jag kom hit igår och vilade Mig vid Jakobs brunn, och stötte på 

Irhael, frågade hon också när hon kände igen mig närmare om Gud skall 

dyrkas på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Låt henne berätta vilket svar 

jag gav henne.”[5] 

Här vänder sig översteprästen till Irhael, och hon säger: ”Herren talade 

till mig sålunda:

[6] ”Nu är den tid kommen då de sanna tillbedjarna varken skall tillbedja 

Gud på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Ty Gud är en Ande, och de 

som tillber honom måste tillbe Honom i ande och i sanning.” Så talade 

Herren, du är en överstepräst och bör veta vad som måste göras från och 

med nu.

[7] Min åsikt är att eftersom Herren har skänkt oss alla så mycket nåd

och låtit sig inhysas i detta hus, vilket inte är mitt utan Hans och skall 

förbli så, så borde det här huset bli ett minnesvärt sådant för evigt, och 

vi vill alltid samlas i det i Hans namn och hedra sabbaten till Hans ära.”

[8] Översteprästen säger:

 ”Ja, ja, du har helt rätt, om bara vi alla vore 

troende, men viss omtanke måste också ges till de svaga. Dessa skulle 

förolämpas ännu mer.”[9] 

Jag sade: ”Irhael har rätt. Den som är förolämpad – nåja, låt honom bli

förolämpad och klättra på sitt berg. Så fort han inte längre hittar något där, 

kommer han att börja tänka på något bättre.[10] 

Bygg inte bönehus för Mig i framtiden, utan gästhus och tillflyktsorter 

för de fattiga, som inte kan betala dig.[11] 

I kärleken till dina stackars bröder och systrar kommer ni att vara 

Min sanna tillbedjare. Och i sådana bönehus kommer jag att ofta vara 

hos er, utan att ni nödvändigtvis blir medveten om det. Men i templen 

byggda för att tillbedja mig med läpparna, så som det har varit tills

nu, kommer jag från och med nu inte att vistas mera än att människans 

intellekt skulle bo i hennes lilla tå.[12] 

Om ni, trots detta, måste uppväcka era hjärtan mot Mig och med äkta

ödmjukhet beträda ett upphöjt tempel – flytta då ut till Min skapelses

tempel så kommer solen, månen och alla stjärnorna och havet, bergen och 

träden och luftens fåglar liksom också fisken i vattnet och fältens otaliga 

blommor att tillkännage Min prakt för er.[13] 

Säg, är inte trädet mer härligt än all glans hos Jerusalems tempel? Ett 

träd är ett rent verk av Gud, det har sitt liv och frambringar närande frukt. 

Men vad frambringar templet? Jag säger eder: ingenting annat än arrogans, 

ilska, avund, den mest skamlösa svartsjuka och härsklystnad, därför att 

det inte är Guds, utan människans fåfänga verk. [14] 

Sannerligen, sannerligen säger Jag till er alla: Den, som hedrar, älskar och

tillbedjer Mig genom att göra gott mot sina bröder och systrar i Mitt namn,

kommer att få sin eviga belöning i himlen. Men den, som från och med nu

hedrar mig med alla slags ceremonier i ett tempel, som byggts särskilt för 

detta, kommer också att få sin tillfälliga belöning från templet. Men när hon

efter sitt kötts död kommer till Mig och säger: ”Herre, Herre, ha 

barmhärtighet med mig, din tjänare”, då skall jag säga till honom: ”Jag 

känner inte dig, gå därför ifrån Mig och sök din belöning hos honom 

som du tjänade.” Av denna anledning borde inte ni heller från och med 

nu ha något mera att göra med något tempel.[15] 

Men i detta nuvarande hus bör ni alltid samlas i hågkomst om Mig, 

oavsett om det är sabbat eller någon annan dag, eftersom varje dag är 

Herrens och inte bara sabbaten, på vilka ni i framtiden kan göra gott så

som på vilken annan dag som helst.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Att hedra sabbaten.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 av 25; kap. 50]

[1] Herren: ”Det lämpligaste sättet att ära sabbaten är dock att ni borde vara mer aktivt sysselsatta i att göra gott än på någon annan dag.

[2] Dräng-arbete, med vilket jag menar att arbeta för löner och belöningar från världen, borde ni från och med nu inte utföra varken på en normal veckodag och ännu mindre på en sabbat, därför att från och med nu skall varje dag vara en sabbat och varje sabbat en full arbetsdag. Med detta, min vän, har du nu en fullständig regel om hur ni i framtiden skall tjäna Gud. Låt oss lämna det med detta.”

[3] Säger översteprästen: ”Jag inser nu tydligt denna regels heliga sanning, som jag är glad att ta som ett bud. Men med de befästa judarna kommer det att krävas mycket innan denna regel, som framspringer ur den rent gudomliga viljan, skall bli begriplig för dem i sin fullaste sanning. Jag fruktar att väldigt många inte kommer att godta denna regel innan världens slut, därför att människor redan är vana vid sabbaten från antiken och inte vill att den tas ifrån dem. Åh, för det första kommer detta att kräva mycket ansträngning och arbete.”

[4] Jag sade: ”Det är inte alls nödvändigt att sabbaten helt skall överges, utan bara dess stolligheter. Gud Herren kräver inte era tjänster och vördnad, ty han har skapat världen och människan utan någons hjälp och ber bara människorna om att erkänna och älska honom med all sin kraft, och detta inte bara på sabbaten utan varje dag oavbrutet.

[5]  Vilken typ av gudomlig tjänst är det som gör att ni bara kommer ihåg Gud på en sabbat men aldrig under veckan? Är inte Gud densamme, oföränderlige Guden varje dag? Låter Han inte solen gå upp varje dag och låter ljuset stråla över de rättfärdiga och orättfärdiga, av vilka det alltid finns vida mera än de rättfärdiga?[6] Arbetar inte Gud Själv på samma sätt varje dag? Om emellertid Gud Själv inte tar helgledigt, varför bör människor behålla helgdagar bara för lättjans skull? Därför att ingenting bryr de sig mera om på en sabbat än att vara sysslolösa. Men genom detta tjänar de Gud på sämsta möjliga sätt.

[7] Ty det är Guds vilja att människor mer och mer skall vänja sig vid kärleksverksamhet, så att de en gång på den andra sidan kommer att vara kapabla till mycket arbete och ansträngning och endast i sådan verksamhet kommer att kunna söka och finna den sanna och högsta möjliga salighet. Skulle människor någonsin kunna uppnå detta inom sig själva genom sysslolöshet? Jag säger er: aldrig.

[8] På arbetsdagarna, fastän hon faktiskt arbetar, idkar människan bara själviskhet, ty då arbetar hon för sitt kött och benämner det hon erhåller för sitt eget. Den som än vill erhålla detta från henne måste köpa det genom arbete eller med pengar, i annat fall skulle hon inte få någonting av betydelse från någon. Om människor därför bara odlar sin egen själviskhet på arbetsdagar och tillbringar sabbaten, som den enda dagen på vilken de bör utöva kärleksverksamhet, i den mest omedgörliga sysslolöshet, så uppstår den mycket allvarliga frågan: när bör eller skall folk utöva den enda sanna gudstjänsten, som består i kärleksfull tjänst gentemot medmänniskan?

[9] Gud Själv är inte ens för ett ögonblick sysslolös utan ständigt verksam för mänskligheten och aldrig för Sig Själv. Han behöver inte en jord för sig själv, eller en sol, en måne, alla stjärnorna eller något som finnes däri eller utgår från desamma. Gud behöver inte allt detta. Men alla skapade andar och människor behöver det, och för deras skull är Herren ständigt verksam.

[10] Om Herren, vars arbete pågår varje dag och som ständigt är verksam för mänskligheten, önskar att människorna som Hans barn skall vara liksom Honom i allt, hur kan det någonsin ha varit Hans vilja att människorna, efter sex själviskt tillbringade dagar, på den sjunde dagen tillfredsställande bör tjäna Honom genom omedgörlig sysslolöshet och hedra honom, Den evigt verksamma, genom lättja?

[11]Jag säger nu detta tämligen klart till dig, som är överstepräst, så att du i framtiden – väl medveten om vem Den Ende är, som har sagt detta till dig –  skall visa din församling sabbaten i ett bättre ljus än som har varit fallet från Moses fram till nu. Ty på samma sätt, som jag nu har förklarat sabbaten för dig, hade det också givits till Moses. Men folket förvandlade den bara alltför snart till en hednisk dag av sysslolöshet, och trodde på att göra Gud en god tjänst genom att vara overksamma och att straffa dem som ibland också på sabbaten vågade utföra någon liten uppgift eller ge någon nyttig hjälp till en sjuk person. Åh vilken stor blindhet. Åh, vilken enorm dåraktighet.’

[12] Säger översteprästen, ganska förkrossad av sanningen: ”Åh vilken helig sanning som kommer ut ur din mun. Ja, nu är allt klart för mig. Först nu har du, Herre, tagit bort Mose trefaldiga slöja från mina ögon. Herre, nu finns det inget behov av ytterligare mirakel, ty här räcker det med bara Ditt heliga ord. Och jag vidhåller av min fullaste övertygelse att de som i framtiden tror på Dig enbart på grund av miraklerna men inte på Dina i högsta grad sanna ord kommer inte att äga en sann levande tro, utan istället vara bara lata, mekaniska följare av Din lära och heliga vilja. Men med oss kommer det att vara annorlunda. Inte de under som din närvaro har skänkt oss, utan endast Dina heliga och högst sanna ord, kommer att frambringa och uppväcka den sanna, levande tron ​​och den fullaste kärleken till Dig i våra hjärtan – och ut ur Dig Själv och endast på grund av Dig också emot alla människor i rätt mått. Och sålunda kommer Din vilja att ske för evigt, vilket Du, Herre, nu har gjort så överflödande tydligt för oss.”

[13] Jag sade: ”Amen. Ja, kära vän och bror, sålunda är det rätt och gott. Därför att bara på detta sätt skall du bli fullkomlig på samma sätt som Fadern i Himlen är fullkomlig. Men när du är fullkomlig så är du också ett sant Guds barn, och kan hela tiden vända dig till honom: ”Abba, kära fader”. Och vad du än kommer att be Honom om, som Hans sanna barn, det skall han också ge dig. Ty Fadern är utomordentligt god och ger sina barn allt Han har. Men ät och drick nu, för maten här är inte från denna jord, utan Fadern sänder den till dig från himlen och är nu själv ibland er.’

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net