Tro, vetande & vetenskap

Endast den som simmar mot strömmen når källan

Inga av de 13 vacciner som i USA ges till barn yngre än två år är testade mot placebo.

Det som jag här skriver om är hämtat från boken ”Turtles all the way down: Vaccine Science and Myth” redigerad av Zoey O’Toole och Mary Holland (ISBN 978-965-598-104-9) och utgiven under tidigt 2019, alltså före pandemin. Boken är på c:a 500 sidor med 1200 vetenskapliga referenser. Författarna, två israeliska forskare, har föredragit att förbli anonyma, då de förutsåg att man annars skulle undvika att diskutera bokens innehåll och bara rikta in sig på att smutskasta författarna enligt strategin ”att skjuta på budbärarna”. Dessa personliga angrepp har författarna genom detta beslut lyckats avstyra och kritiken, i den mån kritikerna läst boken, måste följaktligen riktas mot bokens innehåll. Min avsikt med detta stycke är att introducera mina läsare till den växande kritiken mot de med tiden alltmer omfattande vaccinationsprogrammen för barn i flera länder. Hur vetenskapligt förankrade är dessa vaccinationsprogram och hur vetenskapligt förankrad är kritiken? För att mina läsare självständigt skall kunna avgöra detta har jag för varje påstående lämnat en vetenskaplig referens som kan länkas till.

I USA är det obligatoriskt att vaccinera små barn under 2 år med 13 olika vacciner: Polio, Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Hepatit A och B, Haemophilus Influenza typ B, Pneumokocker, Vattenkoppor, Mässling, Påssjuka, Röda hund och Rotavirus [1]. Man kan på goda grunder ifrågasätta behovet av att vaccinera barn mot olika sjukdomar innan de haft möjlighet att utveckla sitt eget immunsystem och hur pass säkra och komplikationsfria är i så fall dessa vacciner. Det uppges från läkemedelföretagens och hälsomyndigheternas (FDA och CDC) sida att alla dessa vacciner är ”säkra”. Det har emellertid framkommit att INGA av dessa 13 vacciner, vilka ges till barn under 2 år, är någonsin testade mot äkta placebo med koksalt. INGET läkemedelsföretag kan därför uppge den sanna incidensen av milda eller allvarliga biverkningar och kan därför inte heller hävda att något av dessa 13 vacciner är säkert. Ändå hävdas detta. Och man hävdar vidare att de flesta vaccinerna är testade mot ”placebo” i stora randomiserade och kontrollerade studier (RCT). 

Fortsätt läsa

Andra märkliga möten och händelser

1. Berättelsen om Mona

Detta, som jag nu kommer att beskriva, hände i slutet av 1984, när jag gick min 3 månaders randutbildning i kardiologi, som en del i min specialistutbildning till intensivvårds- och narkosläkare. Patienten var en rödhårig 50-årig kvinna med mjölkvit hud och mycket fräknar. Jag nämner detta eftersom detta sannolikt hade stor betydelse för själva händelseförloppet, men det anade man inte då. Patienten hade diabetes sedan många år och tog dagliga injektioner av svininsulin. Hon ansåg sig för övrigt vara helt frisk om man räknar bort hennes diabetes och hon motionerade regelbundet med löpningar i skogen flera gånger i veckan. Humant insulin hade alldeles nyligen syntetiserats och ansågs vara mycket bättre än svininsulin och i stort sett biverkningsfritt. Det trodde man i alla fall. Hon hade av denna orsak alldeles nyligen bytt från svininsulin till humant insulin. Nu kom hon emellertid in till akutmottagningen i ett tillstånd av uttalad fysisk svaghet samt hjärtklappning med mycket hög hjärtfrekvens. Hon orkade ingenting. Samma dag, som hon hade lagts in på hjärtintensiven, träffade jag som hennes behandlande doktor henne och hennes man.

Fortsätt läsa

Traumakirurg får bröstcancer men vägrar konventionell behandling

Lorraine Day är ortopedisk traumakirurg. När hon en gång tar på sig bilbältet upptäcker hon plötsligt en liten knuta i bröstvävnaden, som irriterar. Detta hände 1992 då hon var 55 år. Hon blev inte omedelbart orolig eftersom knutan, som togs bort, såg ofarlig ut. Provtagning visade dock på en cancer. Tyvärr var inte denna avgränsbar utan hade spridning i hela bröstet. Man föreslog konventionell behandling med kemoterapi, röntgenstrålning och mastektomi (att operera bort bröstet). Hon vägrade. Problemet, som hon såg det, var att hon under sin medicinarutbildning fått lära sig att cellgifter i sig kan skapa cancer och att dessa också förstörde immunsystemets celler, som behövdes för att bekämpa cancer. Och detta var väl känt bland alla läkarutbildade, menade hon. Hur kunde man då rekommendera en behandling mot cancer, som förstörde de naturliga mekanismerna i kroppens egen cancerbekämpning. Hennes behandlande läkare, som också var hennes personliga vänner, blev förskräckta över hennes beslut att inte följa onkologernas råd. Kirurgi löser inte heller problemet, menade hon, eftersom det i kroppen utvecklats en tendens att bilda cancer, som inte kan skäras bort. Hon drar slutsatsen att det är hon själv som skapat sin cancer genom sitt levnadssätt och att hon måste finna en väg tillbaka.

Fortsätt läsa

Kraftig överdödlighet hos unga friska människor efter Covid-19 vaccination

Antalet dödsfall under ett år är i varje land praktiskt taget konstant, med en årlig variation på bara någon tiondels procent på sin höjd. I USA dog 1,4 miljoner människor 1933 och 1,5 miljoner 1955-56. Under åren 2017-19 dog flera, 2,8 miljoner, eftersom befolkningen mellan åren 1940 till idag ökat från 132 miljoner till 330 miljoner. Man kan räkna ut att mellan åren 1940 till 2019 så minskade den årliga mortaliteten från 1,06% till 0,5%. Denna skillnad kan förklaras av förbättring i livskvalitet och hälsovård. Sannolikheten att mortaliteten under ett år skulle öka med 10% anses vara en chans på 200 år, så stabila är mortalitetssiffrorna.

Överdödligheten mer än 40% bland friska, arbetsföra

Det kom därför som en stor överraskning när Scott Davidson, CEO för försäkringsbolaget OneAmerica, deklarerade att överdödligheten i genomsnitt var 40% bland deras försäkringstagare (18-64 år) under 3:e-4:e kvartalet 2021. Han berättade också att andra amerikanska försäkringsbolag hade noterat samma överdödlighet. Detta handlar inte om människor som dött av Covid-19, eftersom dessa var äldre och sjuka och dog under pandemin året dessförinnan, 2020. Detta rörde sig istället om unga, friska, arbetsföra människor i karriären, som tagit en grupplivförsäkring, men som tvingats vaccinera sig för att få behålla sina jobb. I april 2021 hade 50% av utvalda grupper i USA injicerats med mRNA- eller DNA-vaccin och då rapporterades också de första dödsfallen efter vaccination i mainstream media. Nu kunde man faktiskt relatera antalet unga döda till antalet injicerade och borde ha stoppat dessa vaccinationskampanjer. Istället blev det under våren och sommaren 2021 en presidentkampanj mot ”de ovaccinerade”, vilka demoniserades av mainstream media.

Fortsätt läsa

Långa, hårda gummi-liknande strängar i blodet hos Covid-19-vaccinerade #20

För att bevara kroppen intakt en längre tid efter döden så balsamerar man ibland kroppen. Detta innebär att en balsamerare tömmer ut blodet ur ådrorna på den avlidne och i dess ställe sprutar in konserverande och färgade vätskor, t. ex. formalin, vilket innebär att den döde ser mera levande ut i kistan vid begravningen. Vätskan sprutas in genom en av den avlidnes kroppsvener, oftast i ljumsken, vilket bromsar förruttnelseprocessen. I Sverige är denna metod inte så vanlig som i t. ex. länder som England och USA. I Sverige brukar man istället förvara den avlidne i kylfack fram till begravningen. Balsamering förekommer dock även i Sverige men är då mindre omfattande än i andra länder.

Fortsätt läsa

Ett märkligt möte

En berättelse om A, docent i geologi från Lausanne, Schweiz.

Det var den 29 januari 1998 och jag var på väg till en konferens i Montreux om ’visceral smärta’ (= de inre organens smärta) dit jag var inbjuden som talare. Det var en liten konferens med bara ett fåtal inbjudna talare från varje område och det föll på min lott att redogöra för hjärtats smärtfysiologi. Jag flög till Geneve varifrån jag sedan skulle ta direkttåg från flygplatsen till Montreux. Tyvärr hade jag inte hemifrån via Internet kunnat ordna mina tågbiljetter från Geneve via Lausanne till Montreux, men detta bekymrade mig inte eftersom jag förutsatte att sådant skulle kunna lösas på plats. Väl framme i Geneve visade det sig emellertid att alla biljettkontor på järnvägsstationen var stängda, trots att det var tidigt på kvällen. Jag kände mig lite förvirrad och var tvungen att fråga hur jag skulle kunna skaffa tågbiljetter till Montreux. Man pekade på en biljettapparat på stationen. Denna verkade dock bara ta emot mynt och några sådana hade jag inte, eftersom jag bara växlat in sedlar hemma. Dessutom var min franska eller tyska inte i det skick att jag kunde läsa och följa instruktionerna utan risk för att göra fel. Så jag måste fråga en annan man om priset. Denne nämnde en summa som han dock sade sig vara osäker på eftersom han hade månadskort – men påpekade att det gick att köpa biljetter på tåget. Sedan ändrade han sig och menade att det faktiskt blev billigare med köp i apparaterna och pekade 100 meter bakåt. Det är ”spår 4”, sade han och tillade att jag hade gott om tid eftersom det skulle dröja 20 minuter innan tåget skulle avgå. Jag började gå i riktning mot apparaterna. Då följde han efter och hjälpte mig med hela proceduren. Och så fick jag växel tillbaka. Jag blev lite förvånad över hans hjälpsamhet. Det är inte ofta man möter människor som gör sig en massa extra besvär bara för att var bussiga. Mannen var gråhårig och magerlagd. Han kunde ha varit i 55-60-årsåldern, föreföll vältränad med ett öppet och vänligt ansikte. Efter biljettköpet gick vi sedan åt samma håll, stod tysta en lång stund på samma perrong i väntan på tåget. Vi skulle sedan komma att stiga på samma tåg och också hamna i samma kupé. Mannen skulle alltså åt samma håll vilket förklarade att han kände till detaljerna om tåget. För att inte verka alltför påflugen satte jag mig på motsatt sida om mittgången. 

Fortsätt läsa

Oroväckande många hjärtstillestånd och dödsfall bland elitidrottare efter vaccination mot Covid-19 #19

Det händer i sällsynta fall att även unga vältränade människor råkar ut för hjärtstillestånd och död. Oftast rör det sig då om människor med en förändring i hjärtats elektriska ledningssystem, det s.k. WPW-syndromet (Wolff-Parkinson-White). Tillståndet innebär att en liten del av den elektriska impulsen från hjärtats förmak tar en genväg till hjärtats båda kamrar, vilket kan utlösa snabbt hjärtflimmer. Detta sker vanligtvis i samband med stress eller vid ansträngning. Om detta snabba hjärtflimmer inte omedelbart behandlas med hjärtmassage och en elektrisk stöt (s.k. ”elektrokonvertering”) via en hjärtstoppsapparat, kommer patienten att dö.

Detta tillstånd kallas vanligen ”hjärtstillestånd” eftersom hjärtat kan slå så snabbt att det inte hinner fyllas med blod mellan slagen och därför inte heller pumpar ut något blod till varken hjärnan eller övriga kroppsorgan eller ens till hjärtats kranskärl, vilket blir liktydigt med att hjärtat står stilla. Diagnosen av WPW-syndromet sker med hjälp av ”EKG i vila” där man upptäcker en s.k.deltavåg, som är själva tecknet på genvägen till hjärtkamrarna. Se bild 1 nedan.

Fortsätt läsa

Myokardit/perikardit hos unga #18

Myo/perikardit innebär att hjärtmuskeln och/eller hjärtsäcken har blivit inflammerade. Detta tillstånd har ökat dramatiskt bland unga människor efter att man har börjat med vaccinationer mot Covid-19 och uppträder i mycket nära anslutning till vaccininjektionerna.. Före SARS-CoV-2 pandemin räknade man med 4 nya insjuknanden per miljon invånare och år. I ett land som Sverige insjuknade således 40 nya fall per år, uppskattningsvis. Man visste att tonåringar drabbades oftare och att cirka 80% var pojkar. Men tillståndet var sällsynt och allmänpraktiserande läkare och t.o.m. hjärtläkare kunde inte stöta på så många patienter med myo/perikardit under sin läkarkarriär.

Fortsätt läsa

Oväntade och omfattande fynd av HIV hos SARS-CoV-2 #17

Det har ifrågasatts huruvida SARS-CoV-2 viruset verkligen är ett naturligt framsprunget virus hos fladdermöss från grottor i södra Kina, vilket virus sedan råkat sprida sig till en fiskmarknad i Wuhan 150 mil bort. Istället tror många, och detta på mycket goda grunder, att det skapats av människor i ett kinesiskt viruslaboratorium i Wuhan, Kina. Man vet t. ex. att prof. Ralph Baric i sitt laboratorium på University of North Carolina sedan två decennier tillbaka har arbetat med att framskapa ett för människor hyperfarligt coronavirus. Den officiella motiveringen för projektet är att vetenskapen genom denna forskning får fram metoder att bekämpa sådana hyperfarliga virus – om sådana någon gång i framtiden spontant uppstår i naturen. Det första patentet (patentnummer 6,593,111 B2’), gällande manipulation av växters, djurs, virus och bakteriers ärftlighet, fås redan den 15 juli 2003. Ett internationellt patent för, som det nu heter, ”gain-of-function”, erhålls 2014. Trots acceptans från forskarsamfundet har forskningens reella farlighet för hela mänskligheten flugit under radarn ända tills den förbjöds i USA av president Obama 2014. Forskningen återupptogs emellertid på nytt redan 2017 genom ett kryphål i beslutet. Den överfördes då till dr. Shi Zheng-Li, ”the Bat Lady”, på laboratoriet i Wuhan, Kina och har fortsättningsvis genomförts i nära samarbete med nämnde Ralph Baric, som har lärt upp ”the Bat Lady” i tekniken. Projektet, vars totala kostnad nu uppgår till 61 miljoner dollar, har ombesörjts av USA:s skattebetalare genom NIAID, National Institute of Allergic and Infectious Diseases, som är en del av NIH. Även många andra tunga federala institutioner är inblandade.

Fortsätt läsa

Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa

Läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna och Janssen hävdade i sina ansökningar om Emergency Use Authorization till FDA (= Food and Drug Administration) i USA att deras anti-Covid-19 injektioner hade en effektivitet av 95%, 94,1% respektive 66,1%. Detta har av de flesta felaktigt tolkats som att en ”vaccination” reducerar risken att bli måttligt eller allvarligt sjuk i Covid-19 med 95%, 94,1% respektive 66,1% och omvänt ökar denna risk med samma siffror om man är ”ovaccinerad”. Sjukdomsutvecklingen efter att man startat med ”vaccination” mot Covid-19, har dock tydligt visat att detta inte på långa när stämmer. Det kan därför finnas anledning att gå tillbaka till originaldokumenten från ansökningarna till FDA för att undersöka hur dessa felaktiga och rent utav falska siffror har kunnat uppkomma och varför FDA har godkänt detta. För dem, som behöver hjälp med denna review, kan jag rekommendera ett 4,5 timmar långt föredrag av läkaren och forskaren dr. Richard Fleming från Dallas, Texas [1]. Jag har i referenslistan speciellt angivit den tidsperiod i föredraget och de sidor i EUA-dokumenten som är relevanta. 

Fortsätt läsa
« Äldre inlägg