Det som jag här skriver om är hämtat från boken ”Turtles all the way down: Vaccine Science and Myth” redigerad av Zoey O’Toole och Mary Holland (ISBN 978-965-598-104-9) och utgiven under tidigt 2019, alltså före pandemin. Boken är på c:a 500 sidor med 1200 vetenskapliga referenser. Författarna, två israeliska forskare, har föredragit att förbli anonyma, då de förutsåg att man annars skulle undvika att diskutera bokens innehåll och bara rikta in sig på att smutskasta författarna enligt strategin ”att skjuta på budbärarna”. Dessa personliga angrepp har författarna genom detta beslut lyckats avstyra och kritiken, i den mån kritikerna läst boken, måste följaktligen riktas mot bokens innehåll. Min avsikt med detta stycke är att introducera mina läsare till den växande kritiken mot de med tiden alltmer omfattande vaccinationsprogrammen för barn i flera länder. Hur vetenskapligt förankrade är dessa vaccinationsprogram och hur vetenskapligt förankrad är kritiken? För att mina läsare självständigt skall kunna avgöra detta har jag för varje påstående lämnat en vetenskaplig referens som kan länkas till.

I USA är det obligatoriskt att vaccinera små barn under 2 år med 13 olika vacciner: Polio, Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Hepatit A och B, Haemophilus Influenza typ B, Pneumokocker, Vattenkoppor, Mässling, Påssjuka, Röda hund och Rotavirus [1]. Man kan på goda grunder ifrågasätta behovet av att vaccinera barn mot olika sjukdomar innan de haft möjlighet att utveckla sitt eget immunsystem och hur pass säkra och komplikationsfria är i så fall dessa vacciner. Det uppges från läkemedelföretagens och hälsomyndigheternas (FDA och CDC) sida att alla dessa vacciner är ”säkra”. Det har emellertid framkommit att INGA av dessa 13 vacciner, vilka ges till barn under 2 år, är någonsin testade mot äkta placebo med koksalt. INGET läkemedelsföretag kan därför uppge den sanna incidensen av milda eller allvarliga biverkningar och kan därför inte heller hävda att något av dessa 13 vacciner är säkert. Ändå hävdas detta. Och man hävdar vidare att de flesta vaccinerna är testade mot ”placebo” i stora randomiserade och kontrollerade studier (RCT). 

Placebo med koksalt

En normalviktig människa består av ungefär 45 liter vatten, varav ungefär 30 liter finns inne i cellerna och 15 liter utanför dessa i form av saltvatten, s.k. koksalt. Om man då till de individer, som utgör kontrollgruppen i försökstudien, ger en injektion av en halv milliliter koksalt i huden som placebo, så anser man att denna injektion inte kan ha någon som helst negativ påverkan på kroppen. Om det ändå bland individerna i kontrollgruppen uppträder negativa symptom efter injektionen så anses denna inte ha något samband med placeboinjektionen utan vara någonting som skulle ha uppträtt ändå hos vissa individer, som ett slags bakgrundsfenomen i befolkningen. Genom att jämföra negativa symptom i försöks- respektive kontrollgrupp får man så fram ett mått på de skador som har åsamkats av det injicerade vaccinet. Därför är placebo med koksalt en slags guldstandard i alla försök med människa. Men så har man inte alls gjort här.

Bipacksedlar

Med varje vaccin följer en bipacksedel som uppger exakt hur varje vaccin säkerhetstestats. Vid läsning av dessa bipacksedlar så framgår det väldigt tydligt att SAMTLIGA kontrollgrupper har fått andra vacciner men INGEN kontrollgrupp har fått riktigt placebo med koksalt, som är den absolut enklaste, billigaste och riktigaste metoden för kontroll av säkerhet. Vad är skälet till detta?  Det är ungefär som om man vid en undersökning om rökningens skadlighet bara skulle jämföra det ena cigarettmärket med det andra. Och om dessa vore likvärdiga ur skadesynpunkt så skulle man dra slutsatsen att alla märken är säkra och att rökning inte alls är skadligt för hälsan. Detta är ju helt absurt. Ändå är det så man gjort när det gäller säkerhetstestning av olika vacciner och detta kastar en stor skugga över hela vaccinationsprogrammet för barn. Biverkningsfrekvensen i samband med vaccinationer till barn är helt okänd varför det är helt fel att kalla dessa vacciner säkra.

Flera olika läkemedelsbolag är inblandade i framställningen av dessa vacciner, GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi Pasteur, Merck, Lederle. Jag skall nu gå igenom säkerhetstestningen för alla dessa barnvaccinationer. 

Vaccin mot Difteri-Stelkramp-Kikhosta

3 vacciner i ett:  

1. Originalet för Difteri-Stelkramp-Kikhosta vaccinet (3 i 1) utvecklades på 1930-talet och har aldrig testats i en RCT (=randomised controlled trial) med verklig placebo [2-4].

Från GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur (SP) finns vardera ytterligare 3 modernare varianter, med 3-5 vacciner i en enda spruta.

3 vacciner i ett – med modernare variant av kikhostevaccin:

2a. Infanrix (GSK), Difteri-Stelkramp-acellulär Kikhosta testades endast  mot originalet eller hade ingen kontrollgrupp alls [5]

2b. Daptacel (SP) Difteri-Stelkramp-Acellulär Kikhosta. Kontrollgrupperna fick andra vacciner [6].

4 vacciner i ett. Ovanstående med tillägg av polio:

3a. Kinrix (GSK) Innehåller Infanrix + Polio (4 i 1) testades mot Infanrix och mot poliovaccin. Alla individer fick också en dos av mässling- påssjuka – röda hundvaccinet. Inget försök med placebokontroll nämns [7].

3b. Quadracel (SP) Innehåller Daptacel + Polio. Kontrollgrupperna fick Daptacel och poliovacciner [8].

5 vacciner i ett. Ovanstående med tillägg av Hepartit B eller Haemophilus Influenza typ B: 

4a. Pediarix (GSK) innehåller Kinrix + Hepatit B. Här anges 14 trials på totalt 8088 individer.. I den största studien testades Pediarix + Haemophilus InFluenza B (HiB) vaccin mot en kontrollgrupp som fick Infanrix +  HiB + polio (oralt), Hepatit B och HiB eller andra vacciner. För 12 studier anges inte kontrollgruppens vacciner specifikt. Ingen kontrollgrupp fick ren placebo [9]

4b. Pentacel (SP) Quadracel + HiB . Kontrollgrupperna i 3 av de 4 försöken fick en blandning av olika vacciner [10]. Den 4:e kontrollgrupper verkar inte ha fått några andra vacciner. Men inga säkerhetsdata presenteras i bipacksedeln [11].   

I tidigt 1990-tal testades i Sverige fyra olika vacciner mot Difteri-Stelkramp-Kikhosta. I 1/200 fick man allvarliga biverkningar som kramper, livshotande komplikationer, kroniska sjukdomar m.m. I 1% av fallen förbjöds flera vaccinationer och 1/22 (5%)  fördes till sjukhus [12]. Dessa olika difteri-stelkramp-kikhostevacciner fick ändå grönt ljus.  

Slutsats: INGEN av dessa vacciner har testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Polio (iPOL), från Sanofi Pasteur. 

1980-83: 371 fick iPOL medan ungefär lika många fick OPV (Lederle från 1960)). Alla fick samtidigt DPT-vacciner [13, 14]

Slutsats: Poliovaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Haemophilus Influenza typ B (HiB).

1. Hiberix (GSK): Det finns bara en enda RCT i vilken två kontrollgrupper fått ett annat HiB-vaccin eller ett Pentacel vaccin tillsammans med andra vacciner [15]

2. ActHIB (SP) Här finns 3 RCTs i vilka kontrollgrupperna fick antingen Difteri-stelkramp-kikhoste vacciner eller andra sådana kombinationer [16]

3. PedvaxHiB (Merck): De flesta i kontrollgruppen fick Difteri-stelkramp-kikhoste vacciner och OPV (oralt poliovaccin) tillsammans med ”placebo” som inte specificerats [17]

Slutsats: HiB-vaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Pneumokocker

1. Prevnar lanserades 2000 mot 7 varianter av pneumokocker. I en studie på 17.000 x 2 [18] fick kontrollgruppen experimentellt meningokockvaccin trots att detta var otestat [19].

2. Prevnar-13 lanserades 2010 mot 13 varianter. Kontrollgruppen fick Prevnar [20]. Alla deltagare fick också Difteri-stelkramp-(a)kikhoste-vacciner. Allvarliga biverkningar uppträdde hos 8,2% (1/12) jfr. med 7,2% hos Prevnar [21]. Prevnar 13 betraktades som ”säkert”, trots att 1/16 gick till akuten inom 30 dagar. och 1/35 fick läggas in på sjukhus [22]

Slutsats: Pneumokock-vaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Hepatit B 

1. Recombivax HB (Merck): bipacksedeln nämner ingen randomiserad kontrollerad studie (RCT) för barn [23].

2. Twinrix (GSK): kontrollgruppen fått separata hepatit A och B vacciner [24].

3. Engerix (GSK): kontrollgruppen fick tidigare version (plasmavaccin) [25].

Slutsats: Hepatit B-vaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Hepatit A

1. Vaqta (Merck): Enligt ett dokument fick kontrollgruppen något som innehöll aluminium [26, 27] och det kvicksilverbaserade thimerosal (togs bort år 2000) [28]. Kvicksilver är starkt neurotoxiskt och aluminium skapar stark immunreaktion.I en annan studie gavs vaccinet tillsammans med andra vacciner utan någon kontrollgrupp. 

2. Havrix (GSK):  I huvudstudien fick kontrollgruppen Hepatit B vaccin. I 3 andra studier gavs många andra vacciner  (mässling, påssjuka, röda hund, vattenkoppor m. fl. till kontrollgruppen [29].

Slutsats: Hepatit A-vaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Vattenkoppor 

Varivax (Merck): Kontrollgruppen fick testvaccinet UTAN den virala komponenten [30-32]. I en annan studie jämfördes två olika variationer av vaccinet.

Slutsats: Vattenkopps-vaccin har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot adjuvans och andra varianter av vaccinet.

Vaccin mot Mässling, Påssjuka, Röda hund + Vattenkoppor

3 i ett:

1. MMR(Measles-Mumps-Rubella) har testats i flera små oblindade, endast delvis randomiserade studier. Kontrollgrupperna fick inga injektioner och utgjorde bara 10% [33].

2. MMR II testats i 8 små oblindade försök (1970). En eller flera kontrollgrupper fått antingen det tidigare vaccinet, ett mässling-röda hund vaccin eller bara ett Röda Hund vaccin [34-35]

4 i ett:

3. Proquad (MMRII + Vattenkoppor): Ingen studie hade kontrollgrupp med enbart placebo. De flesta inte blindade [36]

Slutsats: Vacciner mot Mässling, Påssjuka och Röda hund har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot andra vacciner.

Vaccin mot Rotavirus

1. Rotarix: kontrollgruppen erhöll vaccinet utan någon antigen (helt oetiskt att göra så, men det döljer antigenets biverkningar) [37]. Allvarliga biverkningar drabbade 1/30 i kontrollgruppen, 16 barn fick tarminvagination och 43 dog [38].

2. Rote Teq: kontrollgruppen erhöll troligtvis Rotarix, men uppgifterna avsiktligt strukna från FDA dokumentationen [39, 40]. Allvarliga biverkningar drabbade 1/40 i kontrollgruppen, 15 barn fick tarminvagination och 20 dog [41].  

Slutsats: Vacciner mot Rotavirus har ALDRIG testas mot äkta placebo utan endast mot adjuvans eller andra vacciner.

I Sverige ges 11 av dessa olika vacciner till barn under 2 år. Vaccin mot vattenkoppor eller Hepatit A ingår inte, liksom inte heller mot Hepatit B, vilket senare vaccin dock rekommenderas. 

Referenser:

[1] https://drive.google.com/file/d/1Bcb5L30zbAB4FGtzItrzUs_g1yJCy4lt/view

[2]https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44311/9789241599337_eng.pdf;jsessionid=0E0E16255F9C933A5711E71E6256DA65?sequence=1

[3]https://nap.nationalacademies.org/read/1815/chapter/4#38

[4]https://nap.nationalacademies.org/read/1815/chapter/4#39

[5] https://drive.google.com/file/d/1fUUkPH8gHd5fiBFhyZhGBl56fwLtmcCf/view

[6] https://drive.google.com/file/d/1mD_GBQsmiGMO-VFpdRMqEdX6yMLVfFwn/view

[7]https://drive.google.com/file/d/1Ulz5HRP4ROFm49kQniiuqQ2vsRIFNH61/view

[8] https://drive.google.com/file/d/1qIjY0SVED2Q8WxXhJj8DAXDJ725F6NVa/view

[9] https://drive.google.com/file/d/1rY3q-bXZDxIErcWTvm2th3hGm4zBRPAk/view

[10] https://drive.google.com/file/d/1SB8zUchU9xp_j0eQTHent-znyta_oHec/view

[11] https://drive.google.com/file/d/1u4ugyQjcQWZ43AMSop6-zSYugykHLoDK/view

[12] https://drive.google.com/file/d/1CFrePXwN-q5ywCnuflnwLjUwScsLPvBU/view

[13] https://drive.google.com/file/d/1sWAblyncNXw-78rh8LtzkIKAmQfAkOK2/view

[14] https://drive.google.com/file/d/1V7zf1YPJF2_V2KRRf-wUz-dCeKxMaUvz/view

[15] https://drive.google.com/file/d/1epLW5onHsW93NI2_qNxH-KaMvkcvATdc/view

[16] https://drive.google.com/file/d/1MeKZaNrIaVRjy_2VmtvBQ98t6syrVM14/view

[17]. https://drive.google.com/file/d/10rwMmdmZ_H3FE9v1oPPiByLqGbFegngS/view

[18] https://drive.google.com/file/d/1VLR6NluMGK0E4yXUZM18IpUpi_MI7-MP/view

[19] https://drive.google.com/file/d/1VLR6NluMGK0E4yXUZM18IpUpi_MI7-MP/view

[20] https://drive.google.com/file/d/1_iI7Np-BfDmUwkQzuJWp46rkSBZ-ow5i/view

[21] https://drive.google.com/file/d/1_iI7Np-BfDmUwkQzuJWp46rkSBZ-ow5i/view

[22] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10749457/

[23] https://drive.google.com/file/d/1LHJU_WAhXqewxvZJwWpRCRT7f4pHFaPk/view

[24] https://drive.google.com/file/d/1aZ1MtPiO58lE6Pjg0Ee_PZZ10c4iLjUs/view

[25] https://drive.google.com/file/d/1aZ1MtPiO58lE6Pjg0Ee_PZZ10c4iLjUs/view

[26] https://drive.google.com/file/d/1IASUdLYQ1eUDFb8vXgFH61ZhJ9rJAfRd/view

[27] https://drive.google.com/file/d/1LuPKwCve8Pguo-GJOzbOm1b9Hgu0Zn15/view

[28] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199208133270702#t=article+Methods

[29] https://drive.google.com/file/d/1XGppC-tPGSWvEZNGK8kRY15nGz76lxSA/view

[30]https://drive.google.com/file/d/1NnEIia3vR_01iqYnq2wNDRWz_ZcvPo48/view

[31]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6325909/

[32] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6325909/

[33] https://drive.google.com/file/d/16qovZioEkWxDF739XeUdwvAyRk7unWm5/view

[34]https://drive.google.com/file/d/1IFm340mDs4z_GUMRASgVUWK8mzQnNpXx/view

[35]https://drive.google.com/file/d/1GKahQSNG8LvCAnEG7SGNyYPUEiSJwfd8/view

[36]. https://drive.google.com/file/d/13MxSgUKzQwZ59M2YZ_9Hwtc_2l7tSQVh/view

[37] https://drive.google.com/file/d/1T5ZQZYINtJhdrYGHrwSZ1M5HWFKf4dK8/view

[38] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa052434

[39]https://drive.google.com/file/d/1T5ZQZYINtJhdrYGHrwSZ1M5HWFKf4dK8/view

[40]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17200266/

[41] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa052664