Antalet dödsfall under ett år är i varje land praktiskt taget konstant, med en årlig variation på bara någon tiondels procent på sin höjd. I USA dog 1,4 miljoner människor 1933 och 1,5 miljoner 1955-56. Under åren 2017-19 dog flera, 2,8 miljoner, eftersom befolkningen mellan åren 1940 till idag ökat från 132 miljoner till 330 miljoner. Man kan räkna ut att mellan åren 1940 till 2019 så minskade den årliga mortaliteten från 1,06% till 0,5%. Denna skillnad kan förklaras av förbättring i livskvalitet och hälsovård. Sannolikheten att mortaliteten under ett år skulle öka med 10% anses vara en chans på 200 år, så stabila är mortalitetssiffrorna.

Överdödligheten mer än 40% bland friska, arbetsföra

Det kom därför som en stor överraskning när Scott Davidson, CEO för försäkringsbolaget OneAmerica, deklarerade att överdödligheten i genomsnitt var 40% bland deras försäkringstagare (18-64 år) under 3:e-4:e kvartalet 2021. Han berättade också att andra amerikanska försäkringsbolag hade noterat samma överdödlighet. Detta handlar inte om människor som dött av Covid-19, eftersom dessa var äldre och sjuka och dog under pandemin året dessförinnan, 2020. Detta rörde sig istället om unga, friska, arbetsföra människor i karriären, som tagit en grupplivförsäkring, men som tvingats vaccinera sig för att få behålla sina jobb. I april 2021 hade 50% av utvalda grupper i USA injicerats med mRNA- eller DNA-vaccin och då rapporterades också de första dödsfallen efter vaccination i mainstream media. Nu kunde man faktiskt relatera antalet unga döda till antalet injicerade och borde ha stoppat dessa vaccinationskampanjer. Istället blev det under våren och sommaren 2021 en presidentkampanj mot ”de ovaccinerade”, vilka demoniserades av mainstream media.

Vaccinmandatens betydelse

Under sommaren 2021 började man också införa obligatorisk vaccination i olika bolag över hela USA, vilket inleddes av Goldman-Sachs och Morgan Stanley i augusti 2021. I september samma år skrevs en exekutiv order av president Biden om obligatorisk vaccination i alla bolag med över 100 anställda. Samtidigt påstod Center for Disease Control and Prevention (CDC) och National Institute of Health (NIH) att vaccinationerna till 100% förhindrade sjukdom och död. Allt detta visade sig vara falskt; Vaccinationen förhindrar inte att man kan bli smittad och sjuk i Covid-19 och dessutom kan sprida denna sjukdom till andra. Och det som välte narrativet om de ”effektiva” vaccinationerna var Omicronvarianten under vinterna 2021, som var mycket smittsammare än originalvarianten, men också mycket mildare.

Skyddseffekten lika med noll

Som en ödets ironi har därför många av de som propagerat för vikten av vaccination mot Covid-19 själva drabbats av sjukdomen trots att samtliga av dessa har tagit fyra injektioner vardera. Dr. Rochelle Walensky, chef för Center för Disease Control and Prevention (CDC) har drabbats en gång och dr. Anthony Fauci, President Joe Biden, hans hustru Jill Biden, Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Pfizers CEO Albert Bourla har insjuknat två gånger. Det är inget gott betyg för en vaccination, som påstods vara 95% effektiv, att fem av deras främsta företrädare drabbats inte bara en utan två gånger trots att de vaccinerats fyra gånger. Man kan således dra slutsatsen att skyddseffekten är lika med noll. Men denna brist på skyddseffekt kände de ansvariga till redan från början och kan faktiskt utläsas av de originaldokument som inlämnades till FDA för Emergency Use Authorization [1].

De vaccinerade uppmanas att vara rädda för ovaccinerade

Avsikten med en vaccination har alltid tidigare varit att man inte skall kunna smittas och bli svårt sjuk. Det är därför väldigt ologiskt att vaccinerade skall behöva vara rädda för ovaccinerade. Det är ännu mera ologiskt om dessa ovaccinerade inte ens har några som helst symptom på sjukdom. Men regeringar i Vita Huset och annorstädes propagerade för just detta – ”passa er för de ovaccinerade” – och under sommaren 2021 drev man därför igenom obligatorisk vaccination för sjukvårdsarbetare. På vissa ställen måste man dessutom visa vaccinationsintyg för att gå på restaurang, gym, konserter, sportevenemang, gå på college, få behålla jobbet etc. Och detta för en sjukdom som till mer än 99,8% var botbar i befolkningen och som i absoluta tal smittade mindre än 1 % av de ovaccinerade enligt det dokument som Pfizer inlämnat till FDA för Emergency Use Authorization [1].

Endast tidigare sjuka dör av Covid-19

Denna höga överlevnad kände man alltså till redan från början. I mars 2020 visade siffror från Italien att nästan 100% av mortaliteten i Covid-19 kunde hänföras till människor med åtminstone en co-morbiditet. 48,5 % av de som dog hade tre underliggande sjukdomar, 25,6 % hade två och 25,1 % hade en. Av de som insjuknat i Covid-19 och för övrigt var friska utan någon underliggande sjukdom var det endast 0,8 % som dog.

Bild 1. Denna bild visar att av dem som dog i Covid-19 i Italien, så hade 99,2 % andra sjukdomar i bagaget. Av dem som inte hade några tidigare kända sjukdomar, så dog endast 0,8%. Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. (se nedan).
Läs mer: Kraftig överdödlighet hos unga friska människor efter Covid-19 vaccination

Boken ”Cause Unknown” av Ed Dowd

I den nyligen publicerade boken ”Cause Unknown” av Wall Street analytikern Ed Dowd redogörs ingående för överdödligheten. Ed Dowd har tre medhjälpare som är speciellt duktiga på att tolka statistik från olika källor, Josh Sterling, Carlos Alegria och Yuri Nunes. De har hämtat och analyserat statistiken från olika källor: 1. Grupplivförsäkringar, 2. VAERS (Vaccin Adverse Effect Reporting System), 3. CDC, 4. The Society of Actuaries Research Institute (SOA, försäkringsbolag som gör riskanalyser) 5. Britain’s Office of National Statistics, 6 Europeiska Statistikbyrån, 7. USAs Byrå för arbetsstatistik, 8. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (CRC) samt 9 . Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE).

Grupplivförsäkringar ger bästa statistiken för unga, friska och arbetsföra

Grupplivförsäkringar är en väldigt stabil verksamhet för försäkringsbolagen eftersom det antal försäkringstagare som dör per år är ganska konstant. Denna databas är den mest pålitliga eftersom alla döda med försäkring finns med i den ekonomiska redovisningen. Samtidigt rör den en annan population än CDCs och VAERSs siffror och är begränsad till de anställda i arbetsför ålder, som har tagit denna försäkring. Under fjärde kvartalet 2021 visade dock försäkringsbolagen upp förlustkvoter på mellan 25-45% från baslinjen 2019. Denna försäkringsgrupp hade inte varit särskilt påverkad av Covid-19 pandemin med efter massvaccinationerna vände förlustsiffrorna kraftigt uppåt.

CDCs siffror – unga, friska dör

CDC:s siffror är dåligt redovisade och är inte uppdelade på åldersgrupper, men detta går att få fram. Även här kan man se en kraftig ökning av mortaliteten under hösten 2021, vilken sammanföll med massvaccinationerna. Man har försökt att bortförklara detta med ökat antal självmord, överdosering av narkotika eller försenad cancerbehandling på grund av pandemin. Men det är väldigt svårt att förklara varför dessa självmord, narkotikaöverdoseringar eller cancerdödsfall skulle skett under en specifikt begränsad 3 -månadersperiod under hösten 2021, vilket dessutom sammanföll med mandaten för massvaccinationer. Det är därför helt rimligt att tro att överdödligheten beror på vaccinationerna. För detta talar också att 90% av dessa dödsfall inträffar inom 48 timmar efter att individerna injicerats och att 75 % av dessa dödsfall har orsakats av en hjärtattack. Detta är svårt att få ihop med att dödsfallen skulle bero på ovan angivna orsaker, självmord, narkotikaöverdosering och utebliven cancerbehandling.

Bild 2. Detta är från VAERS (Vaccine Adverse Event Report System) och visar att 90% av de som dör gör detta under de första 48 timmarna efter att de injicerats med mRNA- och vektor-DNA. Här jämförs också med dödligheten efter influensavaccination, som bara är c:a 7 % i jämförelse med mRNA- och vektor-DNA- injektionerna. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 3. VAERS (Vaccine Adverse Event Report System) rapporterar här att 75% av dödsfallen som inträffar utgörs av ”hjärtattacker”. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )

CDC: överdödligheten 45% bland unga friska

Man ser också i CDCs siffror samma skifte i mortalitet från gamla till unga friska individer. Under Covid-19 pandemin 2020 rapporterades i USA en överdödlighet på 126.000 (21%) bland människor över 65 år. Under 2021, då vaccinationerna tagit rejäl fart och Covid-19 blivit mindre farlig, hade denna överdödlighet stigit till 181.000 (35%) i samma åldersgrupp. Samtidigt hade i åldersgruppen 25-44 år överdödligheten under 2021 stigit från 42.000 till 61.000 (45%), dvs. den åldersgrupp av friska individer som inte dog om de drabbats av Covid-19.

Gruppliv: överdödligheten 84% bland unga friska 25-44 år

I augusti 2022 publicerades Grupp Livs Covid-19 Mortalitets Survey Rapport, som omfattar 80% av verksamheten. Efter att företagens vaccinationsmandat rullats ut under hösten 2021 kunde man rapportera en total överdödlighet på 84% bland de arbetsföra mellan 25-44 år, som under 3:e kvartalet fördelades på 78% för åldersgruppen 25-34 år och 100% för åldersgruppen 35-44 år. Ett av de besynnerliga dragen under2021 var att överdödligheten var 31,7% högre bland dem i arbetsför ålder, 15-64 år.

Olika populationer

CDCs och Grupplivs olika siffror har nog sin förklaring i att det rör sig om olika populationer och olika sätt att registrera. Vi vet att CDC generellt har stora brister i t. ex. anmälningar om läkemedelsbiverkningar där man genom vetenskapliga undersökningar visat att endast 1-10% anmäls. Bristerna i Grupplivförsäkringarnas siffror är att de utesluter alla de unga friska som inte arbetar på företag med grupplivförsäkringar och därför inte heller har tvingats vaccinera sig. Oavsett om CDCs siffror är för låga och Grupplivs är för höga av denna orsak, så kan man inte bortförklara att överdödligheten bland unga friska ökat mycket kraftigt efter att tvångsvaccinationerna införts. Och överdödligheten har inte bara ökat kraftigt hos de unga friska utan också hos de friskaste av de friska – elitidrottarna. Från 1993 har man varje år kartlagt hur många elitidrottsmän över hela världen som kollapsat och dött under pågående match och siffran 29 har förblivit konstant under 30 år [2], tills nu. Från det att vaccinationerna införts i april-maj 2021 till idag, den 21 december 2022 då detta publiceras, har 1.594 elitidrottare kollapsat under pågående match varav 1.100 dött utan att kunna återupplivas, en ökning/år på c:a 2.500 % [3]. Och återupplivningen har misslyckats trots att läkare och övrig sjukvårdspersonal som är välutbildade för ändamålet och extremt kunniga i återupplivning har funnits beredda på att ingripa alldeles utanför spelplanerna. Detta tyder på att någonting alldeles exceptionellt har hänt, som gjort att återupplivningsförsöken misslyckats..

Storbritannien: ökad överdödlighet i samtliga åldrar

Enligt Storbrittaniens nationella statistik så fanns det ingen överdödlighet under den pre-pandemiska perioden, vecka 1-12, 2020. Men när Covid-19 slår till i mars-april 2020 så ser vi den första toppen i dödlighetskurvan och de drabbade är äldre och sjuka. Under 2021 ser det annorlunda ut. Man börjar vaccinera olika åldersgrupper i olika perioder; vecka 13 börjar man vaccinera 45-64 åringar, vecka 18 åldersgruppen 15-44 år och vecka 33 barn 12-15 år. Då ökar överdödligheten för samtliga åldersgrupper, även för de yngsta barnen som normalt inte blir sjuka. Och denna överdödligheten ökar trots att Covid-19 nu muterat till en mycket mindre virulent form, Omicron. Så det är svårt att förklara med att dessa människor dött i Covid-19 och måste förklaras med de nytillkomna vaccinationerna. Den 8 september 2022 stoppar UK all vaccinering av barn under 12 år och varnade för att vaccinera gravida och ammande kvinnor. I USA rullar denna vaccinering fortfarande på ända ner till 6 månaders barn.

Bild 4. Under 2021 rullades massvaccinationerna i Storbritannien igång vid olika tidpunkter för olika åldersgrupper. I vecka 13 vaccinerades åldersgruppen 45-64 år, i vecka 18 15-44 år och i vecka 33 barn 1-14 år. Vi ser hur överdödligheten i de två äldre åldersgrupperna visserligen ökat i samband med Covid-19 men hade planat av innan vaccinationerna startade i veckorna 13 och 18. När sedan vaccinationerna för dessa åldersgrupper startar så skjuter överdödligheten i höjden igen. Hos barnen ser man en underdödlighet hela tiden från vecka 1-33 vilket troligen är en följd av lockdowns och ett minskat antal dödliga barnolyckor utomhus. Med början på vaccineringen av dess barn minskar underdödligheten men är ännu inte en överdödlighet. Arr det inte blir en överdödlighet utan endast minskad underdödlighet kan nog förklaras av att det fortfarande råder lockdowns och restriktioner med mindre tillfällen till dödliga barnolyckor. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. [4])
Bild 5. Under 2022 ser vi hur överdödligheten i UK ökar kraftigt för alla åldersgrupper , även för barn 1-14 år. Man får dock uppmärksamma att skalan i denna graf är annorlunda än i den förra grafen. Men tendensen är alldeles klar. Under ett halvt års tid får man i alla åldersgrupper en överdödlighet mellan 5-8 %. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )

Danmark stoppar vaccinering av alla under 50 år

En månad efter UK stoppade också Danmark all vaccinering till personer under 50 år och långt innan dess under 18 år, eftersom överdödligheten hade ökat för alla åldersgrupper efter att vaccinationerna hade startat. Danmark var det land som snabbast genomförde vaccination av praktiskt taget hela sin befolkning. 2022 hade t. ex. åldersgruppen 15-24 år de högsta dödstalen av alla, vilket föranlett detta ändrade tonläge i Danmark. Danska regeringen har tydligen förstått att vaccinationen inte har någon stor skyddseffekt men istället kan leda till döden för många unga, som normalt inte skulle bli särskilt sjuka. Motiveringen till stoppet är dock lite märklig i detta sammanhang men ändå framsynt. Man menar att syftet med vaccinering inte är att förhindra Covid-19 smitta, vilket den inte heller gör, och menar att det är bättre för unga att få Covid-19 och naturlig immunitet än att bli vaccinerad.

Bild 6. Danmarks överdödlighet är här uppdelad i både olika åldrsgrupper och år. 2020, 2021 och 2022. De gråa staplarna innebär överdödligheten under Covid-19 pandemin under år 2020. Man kan här se att det blev en underdödlighet för barn 0-14 år samt äldre över 80 år. För övrigt är det ingen hög överdödlighet under detta år, och endast i åldersgrupperna 15-24 år, 25-49 år och 70-79 år. Däremot skjuter överdödligheten kraftigt i höjden under de två nästkommande åren 2021 och 2022 (de gula och blå staplarna) då man börjat med vaccinationerna men Covid-19 pandemin i stort sett var över. Och de som är extremt hårt drabbade är åldersgruppen 15-24 år där överdödligheten når en topp på ungefär 30% under år 2022 , som inte var slut när dessa grafer ritades. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”.)
Bild 7. Denna bild visar mortaliteten i åldersgruppen 25-49 år i 8 olika europeiska länder under pandemin före och efter massvaccinationerna hade genomförts. Vi ser väldigt tydligt att överdödligheten i denna åldersgrupp är mer än dubbelt så hög i 7 av 8 europeiska länder efter att massvaccinationerna hade startats. Det enda undantaget är Sverige, som har en underdödlighet både under Covid-19 och massvaccinationerna. Sverige skiljer sig från de övriga genom att inte ha infört lockdowns eller så hårda restriktioner. När det gäller Sveriges underdödlighet efter massvaccinationerna så är det svårt att förklara denna med minskade restriktioner och man kan undra om Sverige fått mera ofarliga batcher eller har dålig redovisning. Vissa förhållanden t. ex. missfall redovisas först ett år senare och när detta publiceras i Ed Dowds bok så är år 2022 ännu inte avslutat, varför Sveriges siffror kan förklaras av ofullständiga siffror. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”.)
Bild 8. Detta är en jämförelse mellan första kvartalen under åren 2021 och 2022 för åldersgruppen 25-49 år. Under första kvartalet 2021 har massvaccinationerna precis startats. Vi ser en överdödlighet i 3 av 8 länder, Österrike, Spanien och Italien, men för övrigt råder extremt liten överdödlighet i Danmark, Belgien och Frankrike och underdödlighet i Nederländerna och Sverige. När massvaccinationerna fått fullt genomslag ser vi en 8-23 % överdödlighet i Frankrike, Belgien, Österrike och Spanien. Högst överdödlighet har Danmark på 23%, som hade extremt låg överdödlighet under Covid-19 pandemin. Den enda slutsats man kan dra av detta är att vaccinationerna orsakar överdödligheten. Och det är denna slutsats som Danmarks regeringen dragit. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )

Samma mönster i utvecklingsländer som i utvecklade länder – vaccinationen dödar

Nedanstående grafer är sammanställda av Gavin de Becker och finns med i ett efterord till Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. Alla data över överdödligheten är hämtad från Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. Man slås av det helt likaratade mönstret i både utvecklingsländer och utvecklade länder. Efter vaccinationen ökar överdödligheten per vecka. Denna når en topp efter några veckor och klingar sedan av. Det man undrar över är förstås vad som i framtiden kommer att hända med de vaccinerade som inte dog under dessa första veckor efter vaccinationen. Är de utom fara nu eller kommer dessa att dö i ett senare skede? Tiden får utvisa detta.

Bild 9. Denna graf rörande överdödligheten i Thailand och Malaysia är gjord utifrån veckodata hämtade från Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. Efter några veckor från vaccinationerna ser man en ökning av dödligheten under ett antal veckor som når en distinkt topp och därefter går ner. I Thailand och Malaysia är det en överdödlighet på 3.000 i veckan som mest (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. ) .
Bild 10. Denna graf från Uganda och Nepal visar att Uganda har en överdödlighet per vecka på ungefär 250 förutom en vecka då de hade en topp på 1.000 personer. Nepal har något högre överdödlighet och når en topp på 1.600 personer. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 11. Portugal har en överdödlighet per vecka på 2.000 personer som mest och har redan innan massvaccinationen en överdödlighet i Covid-19, som tredubblas av vaccinationen. Mongoliet har en överdödlighet per vecka som når en topp på 100. Detta är naturligtvis ett uttryck för lägre befolkningstäthet. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 12. Zambia har en överdödlighet per vecka på som mest 425 personer och Paraguay 925. I Paraguays fall är toppen mycket bredare och rör många flera människor totalt. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 13. Bahrain har en överdödlighetstopp per vecka på 150 personer och Uruguay en topp på 450 personer. I Uruguay är också förloppet mera utdraget och rör flera personer totalt, son ´m var fallet också hos Paraguay. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 14. Både Tunisien och Sri Lanka har en överdödlighet per vecka efter vaccination på c:a 150 personer. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 15. Överdödligheten per vecka i Afghanistan är som mest 700 och i Taiwan c:a 180.. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 16. Här ser vi att överdödligheten i Israel följer i stort sett samma förlopp som i övriga länder. Det kan diskuteras vilka vacciner som använts i olika U-länder, men när det gäller Israel så vet vi att de använt Pfizers vaccin. Israel hade två dödlighetstoppar i samband med de två Covid-vågorna kring 15 april 2020 då 60 personer/ vecka dog och en annan topp kring den 14 december 2020 då c:a 275/vecka dog. Israel startade sitt vaccinationsprogram kring den 10 december 2020 och vi ser då att dödligheten ökar snabbt till en topp på 425/vecka i börjav av februari 2021, alltså klart över den dödlighet som nåddes i samband med Covid-19. Därefter minskar överdödligheten för att åter ta fart i samband med den andra vaccinationskampanjen som börjar den 24 juli 2021. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”. )
Bild 17. Vietnam hade inte någon Covid-mortalitet alls under pandemin 2020. De startar trots detta sitt vaccinationsprogram i mars 2021 när pandemin i stort sett är över, men saknar tillräckligt med vaccindoser för hela befolkningen. I juli 2021 började därför USAs regering att donera miljoner doser av Pfizers och Modernas vaccin vilket förklarar de snabbt ökande dödsfallen i Vietnam, som når en topp på 2.600 dödsfall per vecka den 25 augusti 2021. (Bilden är hämtad från Ed Dowds bok ”Cause Unknown”)

3,5 miljoner fler arbetsoförmögna i USA/

Varje månad går ett utskick till slumpvis utvalda hushåll med frågor om arbetsförmåga. Före massvaccinationen i USA räknade man med 29-30 miljoner arbetsoförmögna människor. Efter massvaccinationerna har denna siffra ökat till 33 miljoner, vilket natuligtvis kommer att få konsekvenser för hela USAs ekonomi. Alla oberoende källor pekar således åt samma håll: Vaccinationerna har en långt skadligare inverkan på ländernas hälsotillstånd än själva virusinfektionen och ”boten är värre än soten”.

Referenser:

[1] Pfizers EUA, Emergency Use Authorization, se sid. 24 och 41: 

https://www.flemingmethod.com/_files/ugd/659775_1136b2851e6e48b1886457ab98b4feef.pdf

[2] Sudden cardiac death in athletes: the Lausanne Recommendations. Karin Sille et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Dec 

[3] https://goodsciencing.com

[4] Ed Dowd. ”Cause Unknown”: The epidemic of sudden deaths in 2021 and 2022. Ebook ISBN: 978-1-5107-7643-2.