Det speciella med blodcirkulationen i hjärnan i jämförelse med andra organ är att de små blodkärlen i hjärnan, kapillärerna, är extremt täta och inte genomsläppliga för en mängd olika ämnen. Man talar om en blod-hjärnbarriär. När denna barriär skadas släpps vätska från blod-banan igenom, varvid hjärnan svullnar upp, vilket kan leda till inklämning av hjärnan och patientens död. Vidare kan många främmande partiklar passera direkt in i hjärnvävnaden och skada denna. Detta kan förklara de neurologiska tillstånd som är förknippade med SARS-CoV-2: förlust av lukt och smak, huvudvärk, yrsel, illamå-ende, kramper, nedsatt medvetande, okontrollerad tremor etc. 

Buzhdygana, Tetyana P, et al. visade med flera sofistikerade undersökningsmetoder att spikproteinet ensamt har förmåga att åstadkomma att blod-hjärnbarriärens integritet förloras. Man påvisade en nästan trefaldig ökning av genomsläppligheten och därmed en låg-gradig dysfunktion av blod-hjärnbarriären. Dessutom påvisades en kraftfull proinflammatorisk respons med cytokinstegringar och utsläpp av Matrix Metalloproteaser samt en 38% reduktion av proteinet zonula-occludens-1 (ZO-1), som är ett ”cementerande” protein mellan endotelcellerna i kapillärväggen.

Förklaring: Matrix kallas området mellan cellerna, vilket område är fyllt med vätska och ett slags stabiliserande skelett av proteiner ungefär som byggnadsställningar. Metalloproteaser är enzymer som bryter ner dessa proteinskelett och eftersom de innehåller metalljoner, vilket inte alla enzymer gör, är de särskilt effektiva när det gäller att bryta ner proteinskelettet.

Denna nedbrytning av blod-hjärnbarriärens integritet orsakad av enbart spikproteinet är oroväckande eftersom produktion av spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna. Helt följdriktigt har också många nyligen vaccinerade människor drabbats av neurologiska symptom som förlamningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och okontrollerad tremor, vilket kunnat visas på åtskilliga YouTube-filer.

Figuren visar i en 3D-modell hur det uppstår läckage av spikproteinet.

REF: Buzhdygana, Tetayna P, et al. “The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier.” Neurobiology of Disease. 146 (2020) 15113.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X?via%3Dihub 

Nedan är en kort, representativ lista över neurologiska störningar som är knutna till förlust av blod—hjärnbarriärens integritet.

Yttre påverkan:

– Multipel skleros – autoimmunt, infektiöst eller traumatisk utlöst 

– Meningit – bakteriell eller virus 

– Encefalit – herpes, HIV, etc.

Inre mekanismer:

– Ischemi / hypoxi 

– Traumatisk hjärnskada – ödem, blödning – Liten kärlsjukdom – högt blodtryck, diabetes

REF: Rosenberg, Gary A. “Neurological diseases in relation to the blood-brain barrier.” Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism vol. 32,7 (2012): 1139-51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390801/

7 e