Av Dr. Sherri Tenpenny

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas, vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar. Genom att kalla det  ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans. I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara föråldrad.

År 2012 blev pionjären för artificiell intelligens Ray Kurzweil chef för teknik och chefsfuturist på Google. Han anställdes för att arbeta med projekt för att få maskiner att lära sig. På grund av tekniska framsteg förutspår Kurzweil att man år 2030 kommer att tillåta att små nanoboter injiceras i människors blodomlopp. Därifrån passerar de genom blod-hjärnbarriären och integreras i hjärnan. Den mänskliga hjärnan kan sedan ansluta till ”molnet” och uppnå en briljans, som man aldrig kunde tro var möjlig. Så biologiska varelser kommer huvudsakligen  att bli ”icke-biologiska enheter”. I sin bok ”The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology” säger Kurzweil: ”I framtiden kommer det inte att finnas någon åtskillnad mellan människa och maskin eller mellan fysisk och virtuell verklighet.”

Men om våra hjärnor kan använda molnet, så är det bara sunt förnuft att det som finns i molnet kan använda vår hjärna. Så frågan blir då: Vem kontrollerar den specifika informationen, som vi får använda? Vem avgör vilka nedladdningar vi får? Det man kommer att tänka på är den störande visionen av tusentals – eller miljoner – manchuriska kandidater.

Jakten på kontrollen över människans hjärna

I förre president Obamas ”State of the Union-tal” 2013 tillkännagav han sin plan att satsa på tekniker för att kartlägga hjärnan. I april samma år lanserades en satsning på 100+ miljoner dollar, som kallas BRAIN, vilket står för hjärnforskning genom avancerad innovativ neuroteknik. Flera offentlig-privata partnerskap fick finansiering, inklusive Allen Institute for Brain Science, Howard Hughes Medical Institute, Salk Institute for Biological Studies, och Kavli Foundation and Institutes. Våra skattedollar finansierade också detta projekt; de statliga anslagen inkluderade:

▪ 20 miljoner dollar till National Science Foundation för att studera hur Big Data kan användas för att förstå hjärnans förmåga att generera tankar, känslor och minnen;

▪ 40 miljoner dollar till National Institutes of Health (NIH) för att utveckla träningsverktyg och resurser för att stödja BRAIN-initiativet; och

▪ 50 miljoner dollar till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att utveckla verktyg för att fånga upp och bearbeta dynamiska neurala och synaptiska aktiviteter.

Med hjälp av dessa – och andra – medel tillkännagav DARPA 2016 att de avsåg att utveckla NESD-programmet (Neural Engineering System Design). Utgivet för att vara hjärnsdatorns nästa gränssnittsnivå (BCI) är NESD-systemet utformat för att förvandla hjärnaktivitet till en binär kod, så att människor kan koppla upp sig på maskiner trådlöst genom att helt enkelt tänka.

Forskningens mörka sida

Medan många fantastiska medicinska användningar kan komma ut ur denna forskning, från behandling av PTSD och traumatiska hjärnskador (TBI), till manövrering av hjärnaktiverade rustningar och benproteser, behövs det mycket lite fantasi för att förstå hur denna forskning snabbt kan förvandlas till något mycket dystert.

▪ Vad händer om den post-humana världen innebär starka, mekaniska humanoiders dominans med förbättringar, som är utformade för att gynna institutioner på bekostnad av individen?

▪ Kommer drivkrafterna för att skapa bioniska människor att vara ekonomisk effektivitet, kulturell modifiering och militär dominans?

De post-humana kommer att leva längre och vara globala medborgare. Framtiden kommer att erbjuda en enda sammansmältning av människor och opolitisk identitet. Allt under FN:s och den globala hållbarhetsagendans styre. Bioniska människor kommer inte att ha behov av att knyta an till varelser ens av sitt eget slag. Framsteg inom kloning av djur och embryonal stamcellsteknologi gör att kloning av människor kommer närmare verkligheten, vilket tar bort behovet av att alstra barn. Detta tillgodoser globalistens oro beträffande överbefolkning på planeten. Behöver du fler arbetsbin? Skapa dem på fabriken. De behöver inga förmåner, inga semestrar och kan arbeta dygnet runt.

DNA-vacciner: Permanent manipulation av människor och djur

DNA-vacciner, en typ av genteknik, knåpades ihop först i början av 1990-talet. En liten DNA-remsa, säg, från ett herpesvirus, tar sig via en injektion in i en bakteriell ”bubbla”, som kallas en plasmid. När det fyllda plasmidvaccinet injiceras växlar det cellulära immunsystemet upp för att bli av med det främmande proteinet (plasmid + DNA-remsa från virus). Och samtidigt skapar det humorala immunsystemet antikroppar mot virus-DNA. När ett herpesvirus kommer in i kroppen arbetar minnes-T-cellerna och B-cellerna tillsammans för att attackera det främmande viruset. Detta eliminerar viruset och undviker infektion.

Denna process är inte utan problem.

▪ DNA-remsan kan införlivas i värdens DNA, vilket leder till instabilitet i kromosomerna. Den mutagena effekten kan aktivera cancergener och stänga av de gener, som undertrycker tumörutveckling, vilket kan leda till cancer.

▪ Att genetiskt uttrycka sig är en process i vilken gener skapar proteiner. Överdrivet genetiskt uttryck är när processen ”går överstyr” och producerar stora mängder av främmande proteiner och förstör mänskliga vävnader via både akut och kronisk inflammation.

▪ Den plasmid som används är ofta resistent mot antibiotika. Samma antibiotikaresistens kan överföras till värden.

▪ Plasmid-DNA kan vara mycket lik vaccinmottagarens DNA. Anti-DNA-antikropparna kan attackera mänskliga organ med liknande DNA-sekvenser. Resultatet blir då autoimmunitet, som är en tydligt identifierad orsak till nästan 100 olika sjukdomar och misstänks vara orsaken till minst 40 kroniska och potentiellt livshotande tillstånd.

DNA-vacciner till djur

En angelägenhet som låter som science fiction är användningen av DNA-vacciner hos livsmedelsproducerande djur. Det främmande DNA:t kan införlivas i ett djurs DNA och komma in i livsmedels-försörjningen. Plasmid-DNA: t kan störa djurets mikroflora och till och med potentiellt omvandla mikrofloran i miljön när djuren lämnar spillning efter sig.

Denna nivå av genetisk manipulation gör DNA-vacciner till ett drömverktyg för transhumanisterna. Eftersom en mängd företag arbetar med biotiska mänskliga kroppsdelar och DARPA jobbar på att bygga mördarrobotar, är vi bara ett steg ifrån att designa DNA-vacciner för att förbättra mänskligt DNA. Faktum är att Editas Medicine, ett amerikanskt företag, tillkännagav i november 2015 att försöken, att ge de första människorna ett genetiskt modifierat DNA, hade kommit en bra bit på väg.

Om robotar kunde tänka, känna och ha ett samvete, skulle det göra dem mänskliga? Eller skulle bristen på genetiskt material för alltid göra dem icke-mänskliga? Att använda kombinationen artificiell intelligens, nanoteknik och DNA-vacciner för att införa mänskliga gener och mänskliga egenskaper i maskiner är inte längre något som bara kan ses på film. Vid vilken tidpunkt är människor inte längre människor?

När vaccinrekommendationer blir obligatoriska – och 30 stater driver nu på för obligatoriska vacciner, kommer du då att få behålla din rätt att vägra?

Översättare: Sture Blomberg

länk till originalartikeln: https://vaxxter.com/dna_vaccines_transhumanism/