Det finns olika typer av vita blodkroppar: Leucocyter och lymfocyter dödar bakterier respektive virus. Det finns en tredje typ, makrofager, som äter upp de bakterier och virus, som inte skall finnas där. Dessa makrofager finns i två former, typ 1 (M1) som är pro-inflammatorisk och typ 2 (M2) som är anti-inflammatorisk. När man t. ex. får en lunginflammation så kommer först pro-inflammatoriska makrofager typ 1 invandrande från blodomloppet och i vävnaden omkring. Den pro-inflammatoriska makrofagen typ 1 drar samman olika andra infektionsbekämpande ämnen till ett och samma ställe, frisätter cytokiner och är mycket aggressiv.

Makrofag typ 2 är anti-inflammatorisk och kommer in lite senare. Dessa två typer arbetar komplementärt i lag med varandra. Typ 1 dödar virus och bakterier och typ 2 läker, rensar upp gammalt avdödat material osv. Typ 2 utövar normalt ett hämmande och modererande inflytande på utsöndringen av cytokiner från M1 och dämpar ”cytokinstormen”, som är skadlig för de egna organen. 

Man gjorde experiment med försöksdjur. Hälften vaccinerades två gånger med ett modifierat ”vaccinia”-vaccin där man lagt till spets-protein från SARS-CoV-2. Andra hälften vaccinerades på samma sätt utan detta tillägg av spetsprotein (=kontrollgrupp). Båda grupperna infekterades sedan med SARS-CoV-2. 

När man obducerade lungorna på försöksdjuren, som vaccinerats med spetsprotein-vaccinet, fann man minskad virusbelastning i lungorna, men också en mycket kraftig diffus alveolär skada på lungorna [alveoler = de luftblåsor där syrgasutbytet sker]. Lungorna var här kraftigt inflammerade och innehöll stora mängder var och cytokiner och pro-inflammatoriska makrofager typ 1 men INGEN förekomst av makrofager typ 2. Dessa djur hade också en extremt hög produktion av antikroppar mot spetsproteinet, vilken ak-produktion var direkt korrelerad till den diffusa alveolära lungskadan. 

När man emellertid obducerade de försöksdjur som vaccinerats utan spetsprotein, fann man måttlig lunginflammation och att makrofager typ 2 redan tidigt hade vandrat in i lungan för att städa upp och läka. Läkningen av SARS-CoV-2 skedde här lätt.

Föregående vaccination med spetsprotein förvärrade således SARS-CoV-2 infektionen. Makrofag typ 2 kunde inte göra sitt jobb, som går ut på att dämpa cytokinstormen och att städa upp och läka. Förklaringen är att antikroppen mot spetsproteinet angriper och dödar makrofager typ 2. Detta är ett exempel på hur mRNA-injektionen försämrar det egna immunförsvaret.   

REF: Li Liu, et al. “Anti–spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019;4(4):e123158 https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158