Det händer i sällsynta fall att även unga vältränade människor råkar ut för hjärtstillestånd och död. Oftast rör det sig då om människor med en förändring i hjärtats elektriska ledningssystem, det s.k. WPW-syndromet (Wolff-Parkinson-White). Tillståndet innebär att en liten del av den elektriska impulsen från hjärtats förmak tar en genväg till hjärtats båda kamrar, vilket kan utlösa snabbt hjärtflimmer. Detta sker vanligtvis i samband med stress eller vid ansträngning. Om detta snabba hjärtflimmer inte omedelbart behandlas med hjärtmassage och en elektrisk stöt (s.k. ”elektrokonvertering”) via en hjärtstoppsapparat, kommer patienten att dö.

Detta tillstånd kallas vanligen ”hjärtstillestånd” eftersom hjärtat kan slå så snabbt att det inte hinner fyllas med blod mellan slagen och därför inte heller pumpar ut något blod till varken hjärnan eller övriga kroppsorgan eller ens till hjärtats kranskärl, vilket blir liktydigt med att hjärtat står stilla. Diagnosen av WPW-syndromet sker med hjälp av ”EKG i vila” där man upptäcker en s.k.deltavåg, som är själva tecknet på genvägen till hjärtkamrarna. Se bild 1 nedan.

Bild 1. På detta EKG visar den röda pilen på deltavågen, som är en för tidig stegring av den elektriska signal, vilket gör att denna får en flackare stegring i sin begynnelse. Denna våg är lätt att känna igen för den som kan avläsa EKG.

WPW-syndrom – lätt att ställa diagnos

Deltavågen upptäcks oftast hos barn och unga vuxna som söker medicinsk hjälp för plötsliga hjärtklappningsattacker och åtgärdas lätt genom att man från ett blodkärl i ljumsken går in i hjärtat med en ledning, som letar upp och bränner av den extra elektriska ledningen (”genvägen”). Denna extra elektriska bana fyller ingen gynnsam funktion och man förlorar ingenting på att bränna bort den. Varje doktor som tar ett EKG på en patient har lärt sig att känna igen denna deltavåg, vilket för övrigt också oftast står utskrivet på den pappersremsa man får ut från EKG-apparaten. Tillståndet är mycket sällsynt och återfinns bara hos 0,15-0,20% av befolkningen med en plötslig dödlighet hos 0-4% av dessa. I en studie följde man 600 patienter med WPW utan symptom i 5-20 år, varvid det under denna period endast registrerades två dödsfall [1].

Minst 1056 toppidrottsmän har kollapsat och 690 dött under idrottsutövning – på grund av anti-Covid-19 vaccination

När det gäller plötsliga dödsfall bland tävlande elitidrottare så måste man förmoda att det inte rör sig om människor med WPW-syndrom eftersom idrottsmän/kvinnor är väl kontrollerade av sina klubbars tränare och läkare. I samband med tävling och träning tas åtskilliga EKGn på samtliga elitidrottare. Skulle dessa plötsliga hjärtstillestånd bero på WPW-syndrom, så borde man för länge sedan ha upptäckt detta på EKG och skickat vederbörande elitidrottare till sjukhus för åtgärd. Men det har man oftast inte gjort.

Det är uppenbart att detta istället beror på de Covid-19 vaccinationer, som under det senaste året påtvingats nästan alla elitidrottsmän som krav för att få tävla – vilket tennisens superstjärna Novak Djocovic insett, då han avstod från deltagande i Australien Open på grund av vaccinationstvång.

Dessa idrottsmän har inte varit sjuka i Covid-19, ty då skulle de inte ställt upp i tävling. Och Covid-19 är således inte orsaken till deras kollaps. Den enda gemensamma nämnaren är Covid-19-vaccinationen, som dessutom givits i nära anslutning till kollapsen och dödsfallet, vilket ytterligare stärker orsakssambandet.

”Soccer” har drabbats av flest kollapser och dödsfall

Nedanstående videos är några exempel på kollapser och dödsfall under matcher med europeisk fotboll, där det verkar ha varit vanligast förekommande.

Video 1. Detta är den välkända händelsen i fotbollslandskampen mellan Danmark och Finland då den danske stjärna Christian Eriksen bara faller ihop på planen. När sjukvårdsteamet anländer kan man se att han är förvirrad men halvt medveten. De låter honom ligga kvar i sidoläge utan att göra hjärtmassage eller ge en elstöt, varför man ka dra slutsatsen att han inte hade hjärtflimmer. Kollapsen kan ha berott på något annat – t. ex. otillräckligt återflöde av blod till hjärtat.
Video 2. Denna beskriver 10-20 olika fall av kollaps under fotbollsmatch. Detta har aldrig hänt tidigare i denna oerhörda omfattning.

Orsaksmekanismen inte klarlagd

Man kan naturligtvis fråga sig varför så många kollapser och dödsfall inträffar inom just europeisk fotboll. Som förklaring har framförts att denna sport innehåller många långa löpningar, som leder till mycket hög hjärtfrekvens. Vid dylika tillfällen kan kanske ett inte helt friskt hjärta plötsligt slå över i hjärtflimmer. Hjärtat och hjärnan får då inget blod varför idrottsstjärnorna kollapsar på grund av hjärtstillestånd, vilket beskrevs i posten om myo/perikardit #18.

Så vitt jag vet så har det inte presenterats någon förklaring till hjärtkollapsen. Man kan naturligtvis tänka sig myokardit/perikardit som orsak. Vad som talar emot detta är att de elitidrottare, som kollapsat, innan matcherna sällan klagat över typiska myo/perikardit symptom, som bröstsmärtor och uttalad uttröttbarhet. Det finns andra möjliga förklaringar. Vi vet att antikropparna som bildas mot spikproteinet korsreagerar starkt med ett viktigt protein i nerverna, neurofilament protein, NFP, som utgör ett slags byggnadsställning i nerven och bl.a. spelar stor roll för nervimpulsens ledningshastighet [1].

Nervsystemets betydelse för blodcirkulationen

Blodcirkulationen i kroppen är en mycket komplicerad process som innefattar en perfekt samordning av hjärtats frekvens och slagvolym, blodtryck och blodets återflöde till hjärtat. Denna samordning ombesörjes av nerverna till hjärtat och i hjärtat samt nerverna till kringförande blodkärl och hjärtats kranskärl via ett centrum i förlängda märgen som kallas vasomotorcentrum. Vi vet att korsreaktioner mellan antikroppar och olika proteiner i kroppen blockerar de mekanismer genom vilka de specifika proteinerna verkar i kroppen. Om just dessa elitidrottare, som kollapsat, bildat antikroppar mot NFP, så skulle förklaringen kunna var att vasomotorcentrum inte kan reglera cirkulation på ett adekvat sätt, varför den höga hjärtfrekvensen vid löpninga slår över i hjärtflimmer och hjärtstillestånd. Jag känner till flera fall där denna samordnade funktion slagits ut.

Bristande förmåga att reglera blodtryck och blodcirkulation efter Covid-19 vaccination

En nära vän till mig drabbades efter andra sprutan av svårigheter att kunna reglera sitt blodtryck. Utan att tidigare ha haft några som helst besvär med varken högt eller lågt blodtryck kunde han nu i liggande uppmäta ett systoliskt blodtryck uppemot 220-250 mm Hg medan hans systoliska blodtryck tryck i stående bara var 60-80 mmHg. Detta senare resulterade i yrsel och svimningskänsla. Som ensamstående pensionär vågade han inte längre stå i köket och laga sin egen mat utan fick söka sig till ett hem med tillsyn. Dr. Robert Malone, som är den som utvecklat själva vaccinationstekniken med mRNA, har för övrigt berättat att han drabbades av exakt samma sak i samband med sin vaccination [2]. Dessa besvär har lindrats med tiden hos båda dessa personer, men kan fortfarande vara orsaken till kollapserna och dödsfallen bland elitidrottare. Det man kan notera på dessa videos är att en del elitidrottare inte behandlas med hjärtmassage eller defibrillator, vilket talar emot ventrikelflimmer hos dessa. Den plötsliga kollapsen kan dock var förenlig med akut blodtrycksfall på grund av dåligt återflöde av blod till hjärtat och kan förklaras med försämrad förmåga att reglera cirkulationen. Jag har angivit detta till skademekanism nummer #19, trots att vi egentligen inte vet hur skademekanismen i detta fall ser ut. Jag tror ändå att man kan dra slutsatsen att det rör sig om samma skademekanism eller skademekanismer i alla dessa fall (det kan finnas flera samverkande mekanismer). Och tills man kan presentera någon annan tydlig mekanism bakom alla dessa oväntade kollapser och dödsfall hos vältränade elitidrottsmän, så måste man anse att det beror på vaccinationen. Någon annan förklaring finns för närvarande inte. Att påstå att dessa plötsliga kollapser och dödsfall enbart är en effekt av slumpen, som enstaka doktorer gjort, håller inte och står i motsättning till hela den statistiska vetenskapen.

Lång lista från januari 2021

Nedan finns en lista på några av de elitidrottare som under idrottsutövning senast drabbades av kollaps eller död. Listan är omfattande och de som vill veta alla listade fall får söka på sajten https://goodsciencing.com [3]. Listan uppdateras nästan dagligen och därför kan jag inte ge länken till alla de fall som jag beskrivit ovan eftersom nya fall tillkommer hela tiden. Samtidigt måste veta att det säkert finns mängder av fall som aldrig inrapporteras och att listan därför är en underskattning av alla fall av eliidrottare som kollapsar eller dör.

Varje fall är emellertid dokumenterad med länk till en eller två tidningsartiklar som besktiver kollapsen eller dödsfallet under idrottsutövningen. Så här ser listan ut för maj 2022. Den sträcker sig ända till januari 2021 fast i baklänges ordning:

May 2022 – (Note reverse month sort) (Day/Month/Year)

 1. 24/05/2022 Sweden
  Lukas Ahlgren (22), Wrestler won his first Swedish Championship wrestling gold at the end of November 2021. One month later, he developed myocarditis and woke up feeling that he was “going to die.”  News Story
 2. 23/05/2022 Indiana, USA Dead
  R’Mon Rowley (15), Runner and school student in first year high school in Indianapolis, USA. Rowley’s family says he was healthy and had no previous health conditions, yet during American football practice he suffered a cardiac arrest and died.  News Story
 3. 22/05/2022 England
  Harvey Stocker (19), exerciser and cyclist, a fit and healthy teenager who exercised regularly and had no prior health concerns, was rushed to hospital after complaining of chest pains, shortness of breath, numbness, pins and needles to the left side of his body and pain in his neck while at work. The hospital told him and his mother he was having a heart attack and that his heart was inflamed. They transferred him to Royal Papworth specialist heart and lung hospital in Cambridge as an emergency. His troponin levels (a protein present in the bloodstream during a heart attack) were “through the roof” and his heartbeat was “all over the place” and they X-rayed his heart. Diagnosed with Perimyocarditis/Myocarditis. He experienced cough and bad throat infections and the feeling of “constantly being run down” since his second COVID injection.  News Story  News Story2
 4. 21/05/2022 New York, USA Dead
  David Reichman (32), Runner in the half-marathon in Brooklyn, USA. After passing the finish line at 13.1 miles, he collapsed and died.  News Story  News Story2
 5. 18/05/2022 Netherlands
  Pieter Bos (25), Cambuur Football goalkeeper is now struggling with heart problems, likely ending his career.  News Story
 6. 17/05/2022 England
  Chris Kamara (64), former footballer turned commentator, was advertised as “feeling great” after getting the covid jab in March 2021 and urged others to do likewise. In May 2022, things are different. He is suffering from Apraxia – a condition which affects an area of the brain that controls how we speak.  News Story  News Story2
 7. 17/05/2022 Greece
  Unnamed (16), Panaitolikos Footballer recently had a covid19 injection, and is now being treated for acute myocarditis at the Agios Andreas Hospital in Patras.  News Story
 8. 16/05/2022 New Hampshire, USA Dead
  Bryan Caruso (42), Baseball coach, formerly player through high school and college, then moved into coaching. He died suddenly.  News Story  News Story2
 9. 16/05/2022 Germany Dead
  Musa Yamak (38), Boxer collapsed due to a cardiac arrest coming out for round 3 during a boxing match. He died.  News Story
 10. 15/05/2022 Mexico Dead
  David Gómez Flores (Age), Judo practitioner (judoka) and university student. He was taking part in a university judo tournament and suffered a cardiac arrest. He was taken to hospital where he died.  News Story
 11. 15/05/2022 Alabama, USA Dead
  Paddy Branagan (30), Graiguecullen GAA, talented hurler who played in Ireland, but while on a business trip to the USA he died suddenly.  News Story
 12. 15/05/2022 Wales Dead
  Mark Davies (49), former Swansea Footballer, featured in the European Cup Winners’ Cup in the early 1990s before moving into non-league and then veterans’ football. He was playing for Llanelli in Wales, against Penybont when he collapsed and died on the pitch.  News Story
 13. 14/05/2022 Queensland, Australia Dead
  Andrew Symonds (46), Cricket player. He died in his own in his car. The car swerved across the road and rolled. No other cars were involved. A TV news image showed tyre marks swerved across the white centre line and into trees on the opposite side. “My partner tried to get (Symonds) out of the car, to put him on to his back. He was unconscious, not responsive and had no pulse. Waylon Townson tried to help Symonds but there was nothing he could do. “He was stuck in there, so I tried to pull him out,” he told Nine News. “(I) started doing CPR and checked his pulse but I didn’t get much response.” Possible cardiac arrest.  News Story  News Story2
 14. 10/05/2022 England
  Graham Thorpe (52), a top class cricketer who moved into coaching. He developed a sudden illness which might be the result of a cardiac arrest. He is seriously ill in hospital.  News Story  News Story2
 15. 10/05/2022 Malaysia Dead
  Aman Basri Muhd Rohaizi (16), Runner and school student in Malaysia collapsed and died during cross-country training. His schoolmates attempted to resuscitate him then he was taken to hospital. Police classified the case as “sudden death.”  News Story
 16. 09/05/2022 Morocco Dead
  Ernesto Escolano (50), very keen cyclist who took part in many events. He was competing in a multi-day mountain bike event across the desert in Morocco. During day two, Ernesto needed medical treatment and he was transferred to hospital, where he died shortly afterwards.  News Story  News Story2
 17. 09/05/2022 Netherlands Dead
  Jody Lukoki (29), former Ajax professional footballer who started his senior career at Ajax in the Netherlands. He also represented DR Congo on the international stage. He died suddenly.  News Story  News Story2
 18. 09/05/2022 Massachusetts, USA Dead
  Warner Ennes (38), Softballer and led an active life often in construction or landscaping. He died unexpectedly.  News Story
 19. 08/05/2022 Portugal Dead
  Unnamed (Age), Dutch runnrt died after completing the Lisbon half marathon in Portugal.  News Story
 20. 08/05/2022 Italy Dead
  Gregorio Pagliucoli (44), former Montevarchi Calcio Footballer and current coach, died suddenly in his sleep.  News Story
 21. 07/05/2022 Italy Dead
  Dimitri Roveri (28), Quingentole Football team captain. He collapsed with cardiac arrest in the final minutes of a match against Casalpoglio and died in hospital. He recently announced that he was going to be a dad.  News Story  News Story2  News Story3
 22. 07/05/2022 England Dead
  Samuel Akwasi (13), FC Cavaliers U-13 Footballer in Nottinghamshire, England. During his last match against WBCY FC Rossoneri he collapsed with a cardiac arrest. He was taken to hospital within minutes  by ambulance but later died.  News Story  News Story2  News Story3
 23. 01/05/2022 Italy Dead
  Giuseppe Costa (45), a diver who had been in the sea alone off the coast of southern Italy. He succumbed to a sudden illness and died.  News Story
 24. 01/05/2022 Germany
  Botic van de Zandschulp (26), Dutch tennis player who reached the final of the Munich Open, but retired mid-match owing to “chest pains” after calling for the doctor.  News Story

Härefter följer i omvänd ordning april, mars, februari …. 2022 och därefter hela 2021.

Referenser:

[1] Vojdani, Aristo, et al. ”Reaction of Human Monoclonal Anti-bodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases.” Front. Immunol., 19 January 2021

https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.617089

[2] https://rumble.com/vrtdku-joe-rogan-jre-1757-robert-malone-covid.html

[3] https://goodsciencing.com